Vasa Vind ägs av holländsk pensionsförvaltare

Ett gästinlägg:

Det är inte rimligt att ortsbefolkningen i Jämtland, som störs av ljudet och ljuset från Vasa vinds vindsnurror, inte får dela vinsten hos Vasa vind utan det får ett pensionsföretag i Nederländerna göra.

Vasa Vind ägs av den holländska pensionsförvaltaren APG.

APG är den största pensionsförvaltaren i Nederländerna och förvaltar pensioner för 4,7 miljoner personer. APG förvaltar cirka 613 miljarder euro (juli 2021) i pensionstillgångar och har ca 3 000 anställda på sina kontor i Heerlen, Amsterdam, Bryssel, New York, Hong Kong, Shanghai och Peking. APG har varit en aktiv infrastrukturinvesterare sedan 2004 och har investerat cirka 18 miljarder euro hittills och över 6 miljarder euro i energisektorn inklusive flera tillgångar i Norden. APG: s investeringar omfattar bland annat tillgångar inom energi, energiföretag, telekommunikation och transportinfrastruktur.

Besök APGs hemsida för att läsa mer: www.apg-am.nl/en

/ Bo-Yngve Nilsson, Krokom

Finnåbergets vk-projekt fick avslag i MMD

Vi har fått följande information av Finnåbygdens intresseförening gm Per Nordqvist.

”Hej, idag (10/5 2022;  Admins not) kom mark och miljödomstolens beslut att dom ger Arise tillstånd till Finnåbergets vindkraftspark. Inga hänsyn har tagits till våra eller andras protester och invändningar. Trots att vi redan från dag 1. uppvisade namnlistor med i stort sett ett 100%igt motstånd, är vi helt rättslösa. Nu är det bara miljöverdomstolen kvar. Kan bara hoppas att väljare i höstens val, kommer ihåg att förra majoriteten i Sollefteå, bestående av s, c, m och mp, inte brydde sig om våra protester. Dessa namnlistor var inlämnade innan fullmäktigemötet där frågan avgjordes.

Finnåbygdens intresseförening gm Per Nordqvist”

Åter igen har en dörr slagits igen när projektören Arise  fått tillstånd att bygga vindkraft på Finnåberget i Sollefteå/Ragunda kommuner.

Det har varit många turer under flera år kring detta ärende. (Läs mera om detta projekt under kategori ”Finnåberget”) Finnbygdens intresseförening har kämpat länge och väl innan gårdagens sorgliga besked kom; avslag av MÖD.

Nu återstår för intresseföreningen att ev. göra en överklagan till MMÖD, något som vi hoppas intresseföreningen har orken nog att göra. Vi motståndare i Sollefteå kn stödjer till fullo ert arbete.  Med hopp om återhörande!

/Arbetsgruppen Sollefteå

Överklagningsbara beslut och Laga Kraft vid ”Layoutsamråd”. Ang. Salsjö Vk-projekt.

Hur definieras ett ”Layoutsamråd”? Är det en etikett som medvetet valts för att vilseleda? Läs detta inlägg ang. Salsjö vk-projekt och bedöm själva.

—————————–

”Det beslut som togs 29/1 2020. i ”Layoutsamrådet” gällande Ranasjö och Salsjö har överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD) och Mark -och miljööverdomstolen (MÖD) 4 gånger gällande Ranasjö och 2 gånger gällande Salsjö.

Ett ärende, det sista, gällande Salsjö ligger för närvarande i MÖD. Samtliga domar i alla dessa mål säger att besluten inte är överklagningsbara. Detta meddelas UTAN hänvisning till någon lagparagraf, vilket inte är så konstigt eftersom ordet ”Layoutsamråd” överhuvudtaget inte finns i lagen. MMD har alltså inte kunnat kunna styrka sin ståndpunkt på laglig grund utan har tillgripit egna godtyckliga och/eller subjektiva skäl.

Hur definieras ett ”Layoutsamråd”? Jag anser att denna etikett medvetet valts för att vilseleda. När Krange Vind och Arise bestämde sig för att byta ut de beskedligare ursprungligen tillståndsgivna verken mot monsterdito, gällde det att döpa samrådet till ngt. oskyldigt, okänt, odefinierat. ”Layout” passade bra. Vad är en Layout?

En Layout är en placering, plan, skiss, en ritning eller dylikt. Det är därmed inte den groteska förändringen av själva verken, som det gäller i Ranasjö/Salsjö. Och själva ”Layouten” är dessutom självfallet en sekundär effekt av verksförändringen; monsterturbinerna kan givetvis inte placeras på samma platser och lika tätt som de mindre, ursprungligen tillståndsgivna verken. Det vore därmed ärligare om processen hade kallats ”effektförändringssamråd” eller ”verksförstoringssamråd”. Men detta skulle säkerligen ha väckt mer protester.

Undertecknad har ställt ett antal frågor till Miljöprövningsdelegationen (MPD) och fått följande klargöranden från Länsstyrelsen och Tillsynsenheten.

Tillsynsenheten:

”Om ett beslut inte är överklagningsbart, så vinner det laga kraft omedelbart. Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart. Det beror på att frågan om vindkraftsparkens lokalisering och omfattning redan är prövad, i och med att tillstånd har givits och att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.”

(OBS Beslut enligt Miljölagen är överklagningsbara. Tillsynsenhetens motivering ger skrämmande perspektiv; kan vad som helst passera i ett ”Layoutsamråd” bara på grund av att ett ”grundtillstånd” finns? Detta måste vara ännu ett ”feltänk” från Tillsynsenhetens sida.)

Länsstyrelsen:

”och efter vad mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till i sina domar gör länsstyrelsen tolkningen att detta är beslut som inte är överklagbara. ”

(OBS ordvalet ”tolkningen”. Stöd i lagen saknas. Och OBS inte samma slutsats som länsstyrelsens Tillsynsenhet redovisade.)

Så vem har rätt i denna fråga Tillsynsenheten eller Länsstyrelsen?

Kanske har båda fel!!!! Kanske saknar båda LAGLIGHET!

Jag väljer att lägga ut hela mailväxlingen, som stöd för ovanstående.

”Hej,
Ursäkta att svar dröjt lite.
Nu svarar jag för länsstyrelsen, inte miljöprövningsdelegationen.

Flera sådana beslut har överklagats och efter vad mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till i sina domar gör länsstyrelsen tolkningen att detta är beslut som inte är överklagbara.

Med vänlig hälsning
Daniel Yngsell
Miljöhandläggare”

Från: Brita Isaksson
Skickat: den 16 april 2022 15:02
Till: Yngsell Daniel <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Frågor om startbesked vindkraft

”Hej Daniel!
Tack för svar.

Anna Y. Bäckman skriver i sitt svar till mig:

”Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart.”

Hon härrör alltså detta åter till länsstyrelsen. Var står det uttryckligen att beslut om layout för vindkraftsparker inte är överklagningsbara?

Med vänlig hälsning!
Brita Isaksson
Röån

Tacksam för snabbt svar för det fall vi skall gå vidare med detta.”

 

Från: Bäckman Anna Y
Skickat: den 30 mars 2022 08:45
Till: Brita Isaksson
Ämne: Sv: Frågor om startbesked vindkraft

Ber om ursäkt!

Jag missade att uppge mitt namn under svaret. Förhoppningsvis läste du ut det ur mailadressen, men det såg oartigt ut och jag ber därför om ursäkt.

Hälsningar

Anna Bäckman
Miljöhandläggare”
Länsstyrelsen Västernorrland

Från: Bäckman Anna Y
Skickat: den 29 mars 2022 16:53
Till: ‘Brita Isaksson’
Ämne: Sv: Frågor om startbesked vindkraft

Hej Brita!

Jag jobbar visserligen på Miljötillsynsenheten men fråga tre nedan anser länsstyrelsen är den enhetens jobb att svara på. Vi på Miljötillsynsenheten har dock stämt av följande svar noggrant med länsjurist.

Om ett beslut inte är överklagningsbart, så vinner det laga kraft omedelbart. Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart. Det beror på att frågan om vindkraftsparkens lokalisering och omfattning redan är prövad, i och med att tillstånd har givits och att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Med vänlig hälsning
Anna Bäckman

Från: Brita Isaksson
Skickat: den 11 mars 2022 09:32
Till: Länsstyrelsen Västernorrland <lansstyrelsen.vasternorrland@lansstyrelsen.se>
Ämne: Frågor om startbesked vindkraft

Hej!

Vet ej om det är MPD eller någon jurist, som kan svara på några frågor om Startbesked för vindkraftverk.

Mina frågor gäller Salsjö vindindustri.

Måste exploaterande företag (Arise?) ansöka om Starttillstånd innan verken sätts upp?
Har detta skett?
Överklagande av beskedet i Layoutsamrådet pågår fortfarande. Laga Kraft har väl därmed inte vunnits?
Finns det undantag, som gör att Startbesked ändå kan ges?
Tacksam om mina frågor besvaras av någon på MPD. Inte Tillsynsenheten.

Med vänlig hälsning
Brita Isaksson
Röån ”

/ Brita Isaksson

Överklagningsbara beslut och Laga Kraft vid ”Layoutsamråd”

Planeringsstrategi för vindkraft i Sollefteå kommuns nya översiktsplan

På Sollefteå kommuns hemsida finns nu en ny strategiplan utlagd inför kommunens planer på en ny översiktsplan. Vad gäller vindkraften i kommunen så har det i  tidigare översiktsplaner varit stora problem hur strategin med vindkraft i kommunen skulle hanteras. Det har varit många  brister i de tidigare kommunala översiktsplanerna om planeringen av vindkraften, och partierna tycks därför haft problem hur de ska förhålla sig till planerna. Nu är det dags för en ny översiktsplan där bl.a. planeringen av vindkraften ska behandlas. Strategiplanen antogs i KF i mars 2022.

Regeringen har nyligen lagt ut nya förslag med åtgärder och synpunkter hur kommunerna skall hantera vk-frågorna , och det kommer sannolikt att tas hänsyn till i den nya översiktsplanen. Regeringens nya förslag är ännu inte beslutade.

För er som vill ta del av planeringsstrategin för Sollefteå kommuns nya översiktsplan så finns den att läsa i sin helhet på nedanstående länk. Om Du har synpunkter på strategin för den nya översiktsplanen, kommentera gärna här eller på vår gruppsida i facebook. 

Översiktsplan – Sollefteå kommun (solleftea.se)  /  Se Planeringsstrategi

På sidan 9 i strategiplanen står följande om kommunens planering av kommande vindkraftsbruk:

5.2.2 Vindbruk (Riksintresse)

Kommunen har i nuvarande översiktsplan sagt nej till ytterligare områden för utbyggnad av vindkraft innan en separat plan för detta tagits fram. Samtidigt öppnas det för tillskott i områden som redan är starkt präglade av vindkraft. Riksintresset för rennäring prioriteras framför utbyggnad av vindkraft i hela kommunen. Inga nya ansökningar om utbyggnad av vindkraft har beviljats sedan översiktsplanen antogs 2017. I samband med att politiken tillfrågades om nuvarande inställning till ytterligare vindkraft var motsvarande 40 % av mandaten i fullmäktige öppna för det givet att förutsättningar utreds och bedöms som lämpliga. Samma andel ansåg att en vindbruksplan bör tas fram. Motsvarande 11 % av mandaten sa nej till ytterligare vindkraft  i kommunen. Benägenheten att ta ställning gällande vindkraft inom politiken var mycket lägre än andra ämnen, något som innebär stor osäkerhet framöver.

Översiktsplanen slår också fast att kommunen fortsatt ska verka för att öka andelen förnyelsebar energi. Däremot är det inte helt tydligt hur detta ska göras. Vattendragen är fullt utbyggda, solkraft nämns inte i planen och gjorda ställningstaganden innebär ett de facto nej till vindkraft i de allra flesta fall. Det finns ett stort antal laga kraft vunna tillstånd för vindkraft i kommunen som inte ännu är utbyggda. Ifall samtliga tillståndsgivna parker byggs skulle det innebära en mycket stor ökning av elproduktionen från vindkraft i kommunen. Sollefteå kommun hade i slutet av 2020 en installerad effekt på 338 MW från vindkraft, femte mest av landets alla kommuner.

I betänkande till regeringen för SOU 2021:53, En rättssäker vindkrafts-prövning, föreslås översiktsplanens vikt vid prövning av vindkraft att öka. Ifall förslaget blir till lag skulle kommunens roll vid vindkraftprövning bli mer fokuserad på att beakta lämplig lokalisering ur markanvändningssynpunkt. Kommunen kan tillstyrka eller avstyrka en ansökan om lokaliseringsbesked. På så vis behålls kommunala vetot. En betydande förändring gentemot nuvarande
förfarande är att kommuner generellt inte ska kunna lämna avstyrkan ifall ansökan om lokaliseringsbesked är förenlig med kommunens översiktsplan. Tillstyrkan får lämnas vare sig ansökan är förenlig med översiktsplanen eller inte.

Under en övergångsperiod föreslås kommuner kunna avstyrka alla ansökningar med hänvisning till att översiktsplanen inte uppdaterats. På lång sikt skulle det innebära kommunens ställningstaganden gällande vindkraft i översiktsplanen blir mer bindande. Samtidigt är kommuner fria göra det ställningstagande de bedömer som passande, skillnaden blir att det sker i ett tidigare skede i samband med framtagande av översiktsplanen.

Sammantaget bedöms påverkan på planens aktualitet som mycket
betydande. Nuvarande översiktsplan är något motsägelsefull gällande vindkraft. Sannolikheten att ny lagstiftning gällande vindkraft och översiktsplanens roll i tillståndsprocessen blir verklighet inom kort innebär att ämnet måste behandlas i större omfattning än i nuvarande plan. Kommunen behöver ta tydlig ställning i frågan samtidigt som påverkan på andra ställningstaganden och nationella mål synliggörs ytterligare. Ämnet kan behandlas i samband med att en ny kommunövergripande översiktsplan tas fram eller genom ett tematiskt tillägg.”

/ Admin.

Kärnkraft minskar ryskt beroende

I Dagens industri den 25 mars 2022finns följande artikel av Ellen Gustafsson som är värd att citeras. Inte minst i skuggan av Rysslands krig i Ukraina.:

Få saker är så viktiga för ett samhälle som en fungerande energiförsörjning. Därför är det allvarligt att Europa till stor del är beroende av Putins fossila bränslen för att värma sina hem och för att industrin ska gå runt, skriver Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig, Timbro.

Mer än hälften av EU:s totala energibehov möts genom import, och Ryssland är den största leverantören. De står för nästan 30 procent av EU:s import av råolja, runt 40 procent av den importerade naturgasen och hälften av importen av kol.

Att vara beroende av import är inte något negativt i sig. Handel mellan länder berikar världen och gör oss mer motståndskraftiga, även i kriser. Problemet är att Ryssland i flera decennier har använt sin fossila energi som ett medel för att främja sina utrikespolitiska intressen.

Genom det statliga gasbolaget Gazprom har Ryssland vid flera tillfällen pressat Ukraina genom strypta gasleveranser eller chockhöjda priser. Andra gånger har gas exporterats med kraftiga vänskapsrabatter till moskvastödda utbrytarregioner i Georgien och Moldavien. Även EU har påverkats av det ryska maktspelet med energin. I höstas pekades minskade gasleveranser från Ryssland ut som en bidragande orsak till Europas höga elpriser, som skulle sätta press på Tyskland att godkänna gasledningen Nordstream 2.

Europa behöver bli kvitt sitt beroende av rysk energi. Inte bara för att minska sin egen sårbarhet, utan också för att bromsa finansieringen av den ryska krigföringen i Ukraina. EU-kommissionen har presenterat en plan för minskad rysk import, som bland annat utgår från ökad energieffektivisering och ett skifte mot andra leverantörer. Men minskat beroende kräver också mer elproduktion. Förutom förnybart gäller det även kärnkraft, som kan ersätta rysk gas och kol som planerbar energikälla.

På marknaden finns både pengar och intresse för sådana investeringar. Nyligen rapporterade Dagens Industri (14/3) om ett nytt bolag som ska etablera små modulära reaktorer i Sverige. Det som står i vägen för att reaktorerna ska kunna komma på plats redan om några år är förlegad lagstiftning. I dag får det bara finnas tio reaktorer i Sverige, och de får dessutom bara stå på de tre platser i landet där det redan finns kärnkraft. Det är politiska hinder som underminerar fördelarna med den nya kärnkraftstekniken.

Trots att det finns ett stort behov av mer ren elproduktion försöker kärnkraftskritiker använda kriget i Ukraina som ett slagträ mot reaktorer. Men att göra sig oberoende av Ryssland och samtidigt utesluta kärnkraften är en ekvation som inte går ihop. Kärnkraften står för en fjärdedel av EU:s totala elproduktion – som till 40 procent är fossil – och strax under hälften av all koldioxidfri el. Fortsatt politiskt kärnkraftsmotstånd skadar Sverige och resten av Europa.

Det europeiska beroendet av Ryssland går inte att förklara från första början utan det politiska motståndet mot kärnkraften. De senaste åren har en våg av nedläggningar av reaktorer svept över Europa. Sedan millennieskiftet har motsvarande 6 procent av EU:s elproduktion försvunnit på grund av att kärnkraft stängts ned i förtid. I Sverige ligger politiska beslut bakom nedstängningen av sex reaktorer under samma period, motsvarande halva Sveriges kärnkraftsflotta. Bara sedan 2015 har fyra reaktorer stängts ned.

Utfasningen av ren planerbar energi från reaktorer har banat väg för ett större europeiskt beroende av fossila bränslen, så också i Sverige. Förra året eldades mer olja i Karlshamnsverket, som är tänkt att vara en effektreserv, än på över tio år. Förutom att de fossila importerna till Europa håller dörren öppen för ryskt inflytande och är dåliga för klimatet, är de också dyra. Eftersom det dyraste energislaget bestämmer priset på elmarknaden, driver beroendet av fossila bränslen upp elpriserna.

Tyskland är ett skräckexempel på vad den politiska nedläggningen av kärnkraft leder till. I omställningen av energisystemet har snart alla landets reaktorer stängts ned. Det har gjort tyskarna ännu mer beroende av rysk gas för sin energiförsörjning. Vartannat tyskt hushåll värms upp med gas, som även står för 15 procent av elproduktionen, och hälften av all gas kommer från Ryssland. Efter Tysklands beslut att stoppa den ryska gasledningen Nordstream 2 är nedstängningen av de tre sista reaktorerna till årsskiftet ännu mer oroväckande. Samtidigt äventyras klimatmålen. Förra året ökade Tysklands koldioxidutsläpp med mer än 4 procent och det berodde främst på energisektorn.

Ett annat talande exempel är Belgien, där regeringen tidigare beslutat att stänga samtliga reaktorer till 2025. I dag står kärnkraften för hälften av landets elproduktion och var tänkt att ersättas med bland annat gas. Men på grund av kriget i Ukraina, och för att minska beroendet av fossila bränslen, meddelade den belgiska regeringen häromdagen att den planerade nedstängningen skjuts upp med tio år.

En av invändningarna som kärnkraftsmotståndare basunerat ut den senaste tiden, däribland energiminister Khashayar Farmanbar, är att Sverige är beroende av ryskt uran. Det stämmer inte. Tidigare skulle omkring en femtedel av Vattenfalls leveranser av kärnbränsle komma från Ryssland, men redan samma dag som den ryska invasionen påbörjades meddelade bolaget att de stoppar alla planerade leveranser av ryskt kärnbränsle. Enligt Vattenfall påverkar det inte driften av verksamheten eftersom det finns många andra leverantörer. Försörjningstrygghet vad gäller bränsle är inbyggt i kärnkraftssektorn.

Det är samtidigt komiskt att de som hävdar att Sverige är beroende av Ryssland för kärnbränsle också har gjort allt i sin makt för att se till att det skulle bli så. Sverige har nämligen goda möjligheter att tränga undan ryskt uran alldeles på egen hand. I vår berggrund finns hela 80 procent av EU:s uranfyndigheter. Trots det gjorde regeringen det förbjudet att bryta uran i Sverige 2018.

Kärnkraften behövs för att minska Europas beroende av Putin. Genom de europeiska elkablarna kan Sverige bidra till minskat ryskt beroende på marginalen. Den import av rysk gas och kol som trängs undan genom att exportera fossilfri el till exempelvis Tyskland och Litauen är både klimatsmart, billigare och gör Europa mindre sårbart.

De politiska hinder som står i vägen för ny kärnkraft har länge varit ett hot mot vår energiförsörjning. Numera är de också ett säkerhetspolitiskt hot.”

/ Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig, Timbro

SVT är en lobbyorganisation för vindkraft

Citerar följande inlägg av Per Fahlén. Det är märkligt att SVT gång på gång åsidosätter sin opartiskhet i sina program när det gäller vindkraft. Det är nästan så man börjar tro, som Per Fahlén skriver, att SR/SVT är ett medlemsföretag i organisationen. Eller har SR/SVT tagit intryck av Rysslands censur rapportering? En vilseledande media-rapportering bedriver SVT hur som helst.

”Apropå inslaget i Rapport och Svensk Vindenergis kommentarer om kommunernas veto 2022-03-12 skickade jag följande mejl till redaktionen: ”Återigen upplåter SVT sina nyhetsprogram för att lobbyorganisationen Svensk Vindenergi oemotsagd ska få framföra vilseledande påståenden. Detta sker så ofta så man får intryck av att SR/SVT är ett medlemsföretag i organisationen. I ett inslag om vindkraft i Rapport 2022-03-12 menar vindkraftbranschen att det kommunala vetot hotar elektrifiering, grön industri och hela klimatomställningen. Nonsens! Satsning på vindkraft håller på att ödelägga Sveriges elförsörjning. För 20 år sedan hade vi mer el, el av högre kvalitet och mycket bättre försörjningstrygghet än nu. Politikernas stängning av lönsamma, väl fungerande kärnkraftverk gör att Sverige inte klarar sin nätfunktion längre. Danmark, Norge och Finland har anmält detta till EU eftersom Sverige måste begränsa kapaciteten i nätet för att inte systemet ska braka ihop. Vi behöver överhuvudtaget ingen vindkraft!

I inslaget sägs att ”Kommuner i södra Sverige behöver mer el, och de tycker att det är hemskt att de har högre elpris än övriga landet, säger Tomas Hallberg och fortsätter: – De ropar efter åtgärder men när de själva får frågan om ny elproduktion säger de nej!” Men människor i södra Sverige har inte bett att få vindkraft! De vill behålla kärnkraften och åter få en fungerande elförsörjning. Var finns de kritiska frågorna?

Resultatet av att satsa på vindkraft och avveckla kärnkraft blir ett elsystem som:
• är mer komplicerat och mindre funktionellt (lagar för framtida
elransonering är redan förberedda),
• har lägre leveranssäkerhet och sämre elkvalitet,
• ger avsevärt högre elkostnader (havsbaserad vindkraft är tiofalt dyrare än det dyraste kärnkraftverk som byggts, Olkilutto 3),
• skadar den lokala miljön, livsbetingelserna för människor, fåglar och djur samt är negativ för den biologiska mångfalden,
• ökar koldioxidutsläppen med en faktor 3-10,
• ökar användningen av icke-förnybara resurser med en faktor över 10,
• minskar elsystemets hållbarhet med en faktor över 10,
• är negativ för den biologiska mångfalden,
• är negativ för det akvatiska livet i vattendrag p.g.a. ökad reglering i älvar med vattenkraft,
• minskar effektiviteten och lönsamheten för
vattenkraftproduktionen samt ökar dess slitage och driftkostnader,
• åtsidosätter demokrati och mänskliga rättigheter för människor på landsbygden (även mark- och miljödomstolarna bryter mot gällande lagstiftning med den politiska motiveringen att ”klimatet kräver detta”, vilket strider mot grundlagen; domstolarna vägrar dessutom ofta att motivera sina domslut när den kärande parten begär sakliga underlag för domstolens ställningstagande).

Dessutom borde SVT vara medvetna om att Konsumentverket inte tillåter vilseledande påståenden om vindkraft som ”grön”, ”hållbar”, ”förnybar” etc. i marknadsföring av el. Det är odefinierade och overifierade påståenden som bara är ägnade att vilseleda omvärlden. Den typen av politiska floskler borde även SVT undvika. Vindkraft är inte en lösning, den är ett problem!”

Per Fahlén
Prof.em. (energi & miljö)

Intervju med Björn Gillberg om klimatet och vindkraften

Christopher Jarnvall intervjuar forskaren, författaren och debattören Björn Gillberg om klimatet, vindkraft och politiker som inte förstår vad de håller på med.

Björn Gillberg visar här på den totala avsaknaden av en plan för energi och framtid. Total sågning av vindkraften. Ingen tar ansvar för vansinnet som Gillberg kallar för ”grön fascism”. En av miljörörelsens grundare som verkligen vet vad han talar om.

Vindkraftsproblemet debatteras de sista 15-20 min. i debatten.

Ju mer vindkraft desto mer ojämna elpriser..

Christopher Jarnvall och Björn Gillberg pratar om hur vindkraften gör att svenskarna får finna sig i ojämna elpriser i Sverige.

 

Vindkraft är varken hållbar, billig eller klimatvänlig

De höga elpriserna sammanhänger med den misslyckade tyska omställningspolitiken, som baseras på vindkraft och dyr brun reservkraft. Det erkändes öppet av en chockad tysk regering, dagen efter ryska invasionen i Ukraina. Inrikesministern Habeck meddelade att energipolitiken var felaktig då den lett till beroende av rysk energi. Den slutliga utfasningen av 6 kärnkraftverk sker under 2022.

Att i detta läge åberopa ett ”regeringsförslag om 270 TWh havsbaserad” utan att redovisa alternativ planerbar och fossilfri reservkraft, tyder på låg insikt om den väderstyrda vindkraftens bristande leveranssäkerhet.

Insändarna faller sedan hallänningarna i ryggen och upplåter horisonten åt tre av Nordeuropas största kraftföretag, ”som nu förbereder sig på att bygga fyra havsparker med mer än 400 vindkraftverk vid Sveriges kust”. Den f.d. säkerhetshandläggaren tycks veta mer om vad som pågår på länsstyrelsen än vad som är officiellt. Myndigheten förgriper sig i så fall på

Miljöbalken 4 kap, som särskilt utpekar skyddsvärdet för turism och friluftsliv vid Kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden
Klimatlagen 2 §. Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

Att liera sig med kineser, tyskar och finansbolag från skatteparadisen avslöjar desinformativ agenda. Dessa aktörer har en latent skuld på 100 miljarder till svenskar som drabbats av förlorade fastighetsvärden. Det är heller inte givet att energin förbrukas i landet. Flera bolag upprättar långsiktiga avtal med kunder på kontinenten och kan också börja tillverka vätgas till den tyska marknaden. Transmissionskabeln ägs av tyska intressen. Ytterligare kabel planeras. Regeringen barskrapar landets sista markområden intill 800 m från bostäder, medan delstaten Bayern satt gränsen 2-3 km och genom sitt energibolag får löpande tillstånd i råvarukollonin Sverige.

Men väljarna vaknar. Den S-ledda kommunen i Smedjebacken tog nyligen beslut om veto. Efter att bankerna meddelat att hotade fastigheter inte kunde användas som säkerhet, då värdet skulle halveras. Två veckor tidigare stoppade S-ledningen i Köping en park.

350 m höga vindkraftverk är förödande för turism och vackra solnedgångar. Fiktiv bild över Laholmsbukten (20 km) visar att verken är dubbelt så höga som den bakomliggande Hallandsåsen.

Industrierna får ödesdigra klimateffekter. Luftens och vattnets rörelser dämpas. Det begränsar havens planktonmassa som är basen i ekosystemen. Plankton binder CO2 och levererar syre. Slitage av rotorbladen orsakar emission av bisfenolhaltiga nanopartiklar (1000 kg/verk över 20 år), vilka upptas av plankton och infiltrerar näringskedjan. Detta är oroande då haven redan är fulla av plast. Hinderbelysningen sprider ljusföroreningar med intensivt blinkande vitt sken (LED). Ljusets blåa frekvens reflekteras och är ett globalt hot mot de flesta arters dygnsrytm, ända ner till cellnivå. Högre verk kondenserar fuktig havsluft så att nederbörden faller i havet. Lokal temperaturhöjning har konstaterats.

Havet är redan överexploaterat. 20.000 sjöfåglar rapporterades döda vid Nordsjöns stränder, hösten 2021. Samma trend vid Västkusten. Ornitologer konstaterar undernäring.

Hallandskusten korsas dessutom av en seismisk zon. Påverkan av hundratals, 5000 ton tunga vibrerande maskinkonstruktioner, kan inte uteslutas.
EU-rapporten Road to EU Climate Neutrality by 2050 visar att kärnkraft är både billigare, mindre utrymmeskrävande och mer klimatvänlig än andra energialternativ. Det finska exemplet är irrelevant vid jämförelse med självstannade och härdsmältesäkrade SMR-reaktorer. Ryssland och Kina driver redan verk, godkända av IAEA. Minst sju västländer följer. Flera projekt syftar till att använda den 95%-iga restenergin i befintligt kärnkraftsavfall. KTH och Fortum driver projekt med målet <2030. Tekniken är lämplig för tillverkning av vätgas till de två hybritstålverken i norr. SMR-reaktorer kan placeras vid de tre storstäderna, där kylvattnet kan anslutas till fjärrvärmesystemen. Det sparar annan energi, dyr utbyggnad av kraftnätet och gör kommunerna oberoende av marknaden. EU utvärderar solenergi från Afrika. Fussionskraft finns runt hörnet.

Denna fråga ska inte avgöras på myndighetsnivå. Den måste lyftas in i en parlamentarisk process, som prövar vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa, klimat, biologisk mångfald, ekosystem och basnäringarna lantbruk, skogsbruk, fiske och turism. Enligt EU-direktivet för strategiska planer, Klimatlagen 2 § och Miljöbalkens försiktighetsprincip.

Ove Björklund

God Livsmiljö Hylte

Appendix 4 Moratorium Hinderbelysning allvarligt miljöhot nr 2

Vindkraftsparker till havs förändrar Nordsjön-1

Fler snurror ger högre elpriser

Raseringen av det svenska elsystemet är obegriplig! Med slagordet ”100 procent förnybart” avvecklas kärnkraften och istället ska det byggas ofantliga mängder vindkraft. Inte ens de som förespråkar ”förnybart” verkar veta vad det är, vilka konsekvenser det får eller ha någon plan för hur det ska leda till en fungerande elförsörjning. Politiker kan påstå vad som helst men Konsumentverket tillåter inte marknadsföring med odefinierade, förskönande begrepp som ”förnybart”, ”hållbart” med mera; de är bara ägnade att vilseleda konsumenten.

Politiker, ledarskribenter med flera upprepar ”att vi måste ställa om”. Men varför måste vi ställa om till något som är oerhört mycket sämre än det vi haft! I jämförelse med kärnkraft innebär satsningen på vindkraft flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp (klimatsmart?), tiopotenser av ökad användning av icke-förnybara resurser (förnybart?), tiofaldigt försämrad hållbarhet (hållbart?), ett komplicerat och dys-funktionellt elsystem, kraftigt höjda elkostnader, ödelagd livsmiljö för människor, fåglar och djur samt utarmad demokrati och rättssäkerhet. Vi går från ett system som var gjort för att matcha samhällets behov av el till en situation där hela samhället, inklusive annan elproduktion, ska anpassas till att gynna en enda typ av produktion. Vindkraft är inte en lösning, den är ett problem!

Svensk kärnkraft byggdes ut till mer än 60 TWh/år på 10 år (effekttäckning över 90 procent). Industriell vindkraft har byggts i 30 år och når bara 20 TWh/år (effekttäckning nära 0). Det tar 20-30 år att bygga den nätkapacitet som vindkraften kräver. Korea har byggt 24 reaktorer på en mediantid av 4,5 år. De svenska reaktorerna har varit oerhört lönsamma för samhället. Men politikerna stänger fungerande, nyrenoverade reaktorer av ideologiska skäl. Kapitalförstöringen är enorm, hittills mellan 500-1000 miljarder. Nybyggd koreansk kärnkraft har en ”overnight cost” per kWh som är 5-10 gånger lägre än vindkraft och vindkraftens kostnader bara ökar. En studie visar att vindkraft med ett marknadsvärde av 0,16 kr/kWh har kostat 1,15 respektive 1,92 kr/kWh att producera (land- och havsbaserad vind-kraft).

Vattenfall har tjänat stort på kärnkraft och förlorat stort på vindkraft. Kommuner har förlorat miljarder på egen vindkraft (Umeå, Karlstad, Gävle, Eskilstuna, Skellefteå, Dorotea…) och de försöker att så fort som möjligt bli av med sina innehav. Havsnäs i Jämtland, som när det byggdes var Europas största landbaserade vind-industriområde, har gått med förlust alla år utom ett (2020 var det -160 miljoner). Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och desto högre blir elkostnaderna.

Per Fahlén, professor emeritus (energi & miljö, Chalmers)

Insändare i TÅ Allehanda den 8/1 2022

MSB:s krav på Flodin redan 2012 infriades aldrig

MSBs krav på Flodin redan 2012 infriades aldrig
Vindkraftsprojekt Kärmsjön, Ransjö och Salsjö, Sollefteå kommun

Först en liten aktuell orientering:

Kärmsjö vindindustri omöjliggjordes av Flodins respektlösa bemötande av två samebyar samt av Junselebornas kompakta motstånd. Beträffande Ranasjö vindindustri, som just har påbörjats, förmådde inte mängder av överklaganden och annat motstånd påverka kommunenen, MPD och rättsväsendet. De mest horribla förändringar av turbinstorleken har tillåtits i icke diariefört, icke konsekvensbedömt “löfte” från en anställd på Tillsynsmyndigheten. Ett överklagande av det s.k. “Layoutsamrådet” ligger hos MÖD. Arise avvaktar inte utgången av detta. Demonstrativt !!!!!! Med Salsjö är förhållandet delvis likartat. Exploateringen har startat men för en “icke Näsåkersbo” förefaller inte motståndet ha varit starkt. Två överklaganden föreligger just nu; ett i MMD och ett i MÖD. Även i detta fall struntar Aris i att avvakta domarna. Det finns några tråkiga omständigheter gällande Salsjön/Näsåker:

  • Byalagets Byabladet har använts för pro-Salsjöpropaganda.
  • Hembygdsföreningen har för 50 000 kr från Flodin förbundit sig att inte använda Forsnäsbodarna till fast och/eller återkommande boende. Hembygdsföreningen har därmed låtit sig “mutas” kan man tycka.

Krånge Samhällsförening, där Flodins sambo, “sittande på Flodins högra sida”, har upphöjts till allsmäktig utdelare av allmosor (Bygdemedlet) till folket. Beaktandes hennes tidigare insändarhistoria och aktuella bisarra sambopreferens kan man fråga sig om hon är rätt person för detta. Inte blir det bättre när man betänker att det är Flodin, som är upphovet till den förestående miljövandaliseringen. Med detta “schackdrag” har Flodin emellertid lyckats med det ultimata förnedrandet av det lokala motståndet. Och kanske var just detta avsikten. Men att Arise går med på det!!!! Var det kanske ett krav från Flodin???

Nedanstående yttrande från MSB skrevs 2012. I stort sett ingenting har genomförts. Ranasjö och Salsjö har trots detta godkänts av kommun, MPD och domstolar.

Vindkraftsprojekt Kärmsjön, Ransjö och Salsjö, Sollefteå kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar enbart upp synpunkter med generella säkerhetsfrågor då dokumentationen för samrådet inte redovisar risk- och konsekvensanalys för olyckshändelser, redovisning av säkerhetsnivå eller hur säkerhetsfrågorna ska hanteras för den planerade etableringen. MSB förutsätter att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen hanterar och redovisar säkerhetskonceptet i sin helhet för projektet vad gäller uppbyggnad av vindkraftverk, drift och avveckling samt återställning. Det är viktigt att göra en fullständig bedömning av riskerna och av vilka olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som behöver vidtas i förväg.

MSB vill också uppmärksamma NordanVind AB på att ett missförstånd om organisationsnamn finns i ert underlag. På näst sista raden på sidan 1 i handlingarna för respektive projektområde anges att samråd har påbörjats med “Räddningsverket lokalt”. Tidigare statens räddningsverk avvecklades 31 december 2008.

MSB förmodar att samrådet avser lokalt berörd kommunal räddningstjänst.

Säkerhet och risker
Bolaget ska i miljökonsekvensbeskrivningen beskriva de risker för olyckor som finns eller som kan uppkomma vid de planerade vindkraftverken vid Kärmsjön, Ransjö och Salsjö. Beskrivningen ska redovisa vilka eventuella olyckor (till exempel iskast, brand i vindkraftverken, blixtnedslag, nedfallande delar och haveri) som kan orsaka skador och olyckor på omgivningen inklusive den allmänhet som vistas i området. Det ska framgå hur stort område som kan komma att beröras om en olycka inträffar och hur många människor som kan komma att skadas. Tänkbara olyckor och tillbud och dess konsekvenser ska redovisas på sådana sätt att en samlad bedömning kan ske av vilken påverkan och vilka risker som planerad vindkraftsverksamhet kan medföra.

Hänsyn bör också tas till förväntade klimatförändringar med ökad vind, översvämningar, ras och skred.

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2012-01-09″

Beskrivningen bör utgöra ett stöd för placeringen av vindkraftverken och för planering och val av utformning av metod och teknik vid eventuella räddningsinsatser

/ Brita Isaksson

MSBs krav på Flodin redan 2012 infriades aldrig