Vasa Vind ägs av holländsk pensionsförvaltare

Ett gästinlägg:

Det är inte rimligt att ortsbefolkningen i Jämtland, som störs av ljudet och ljuset från Vasa vinds vindsnurror, inte får dela vinsten hos Vasa vind utan det får ett pensionsföretag i Nederländerna göra.

Vasa Vind ägs av den holländska pensionsförvaltaren APG.

APG är den största pensionsförvaltaren i Nederländerna och förvaltar pensioner för 4,7 miljoner personer. APG förvaltar cirka 613 miljarder euro (juli 2021) i pensionstillgångar och har ca 3 000 anställda på sina kontor i Heerlen, Amsterdam, Bryssel, New York, Hong Kong, Shanghai och Peking. APG har varit en aktiv infrastrukturinvesterare sedan 2004 och har investerat cirka 18 miljarder euro hittills och över 6 miljarder euro i energisektorn inklusive flera tillgångar i Norden. APG: s investeringar omfattar bland annat tillgångar inom energi, energiföretag, telekommunikation och transportinfrastruktur.

Besök APGs hemsida för att läsa mer: www.apg-am.nl/en

/ Bo-Yngve Nilsson, Krokom

Överklagningsbara beslut och Laga Kraft vid ”Layoutsamråd”. Ang. Salsjö Vk-projekt.

Hur definieras ett ”Layoutsamråd”? Är det en etikett som medvetet valts för att vilseleda? Läs detta inlägg ang. Salsjö vk-projekt och bedöm själva.

—————————–

”Det beslut som togs 29/1 2020. i ”Layoutsamrådet” gällande Ranasjö och Salsjö har överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD) och Mark -och miljööverdomstolen (MÖD) 4 gånger gällande Ranasjö och 2 gånger gällande Salsjö.

Ett ärende, det sista, gällande Salsjö ligger för närvarande i MÖD. Samtliga domar i alla dessa mål säger att besluten inte är överklagningsbara. Detta meddelas UTAN hänvisning till någon lagparagraf, vilket inte är så konstigt eftersom ordet ”Layoutsamråd” överhuvudtaget inte finns i lagen. MMD har alltså inte kunnat kunna styrka sin ståndpunkt på laglig grund utan har tillgripit egna godtyckliga och/eller subjektiva skäl.

Hur definieras ett ”Layoutsamråd”? Jag anser att denna etikett medvetet valts för att vilseleda. När Krange Vind och Arise bestämde sig för att byta ut de beskedligare ursprungligen tillståndsgivna verken mot monsterdito, gällde det att döpa samrådet till ngt. oskyldigt, okänt, odefinierat. ”Layout” passade bra. Vad är en Layout?

En Layout är en placering, plan, skiss, en ritning eller dylikt. Det är därmed inte den groteska förändringen av själva verken, som det gäller i Ranasjö/Salsjö. Och själva ”Layouten” är dessutom självfallet en sekundär effekt av verksförändringen; monsterturbinerna kan givetvis inte placeras på samma platser och lika tätt som de mindre, ursprungligen tillståndsgivna verken. Det vore därmed ärligare om processen hade kallats ”effektförändringssamråd” eller ”verksförstoringssamråd”. Men detta skulle säkerligen ha väckt mer protester.

Undertecknad har ställt ett antal frågor till Miljöprövningsdelegationen (MPD) och fått följande klargöranden från Länsstyrelsen och Tillsynsenheten.

Tillsynsenheten:

”Om ett beslut inte är överklagningsbart, så vinner det laga kraft omedelbart. Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart. Det beror på att frågan om vindkraftsparkens lokalisering och omfattning redan är prövad, i och med att tillstånd har givits och att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.”

(OBS Beslut enligt Miljölagen är överklagningsbara. Tillsynsenhetens motivering ger skrämmande perspektiv; kan vad som helst passera i ett ”Layoutsamråd” bara på grund av att ett ”grundtillstånd” finns? Detta måste vara ännu ett ”feltänk” från Tillsynsenhetens sida.)

Länsstyrelsen:

”och efter vad mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till i sina domar gör länsstyrelsen tolkningen att detta är beslut som inte är överklagbara. ”

(OBS ordvalet ”tolkningen”. Stöd i lagen saknas. Och OBS inte samma slutsats som länsstyrelsens Tillsynsenhet redovisade.)

Så vem har rätt i denna fråga Tillsynsenheten eller Länsstyrelsen?

Kanske har båda fel!!!! Kanske saknar båda LAGLIGHET!

Jag väljer att lägga ut hela mailväxlingen, som stöd för ovanstående.

”Hej,
Ursäkta att svar dröjt lite.
Nu svarar jag för länsstyrelsen, inte miljöprövningsdelegationen.

Flera sådana beslut har överklagats och efter vad mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till i sina domar gör länsstyrelsen tolkningen att detta är beslut som inte är överklagbara.

Med vänlig hälsning
Daniel Yngsell
Miljöhandläggare”

Från: Brita Isaksson
Skickat: den 16 april 2022 15:02
Till: Yngsell Daniel <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Frågor om startbesked vindkraft

”Hej Daniel!
Tack för svar.

Anna Y. Bäckman skriver i sitt svar till mig:

”Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart.”

Hon härrör alltså detta åter till länsstyrelsen. Var står det uttryckligen att beslut om layout för vindkraftsparker inte är överklagningsbara?

Med vänlig hälsning!
Brita Isaksson
Röån

Tacksam för snabbt svar för det fall vi skall gå vidare med detta.”

 

Från: Bäckman Anna Y
Skickat: den 30 mars 2022 08:45
Till: Brita Isaksson
Ämne: Sv: Frågor om startbesked vindkraft

Ber om ursäkt!

Jag missade att uppge mitt namn under svaret. Förhoppningsvis läste du ut det ur mailadressen, men det såg oartigt ut och jag ber därför om ursäkt.

Hälsningar

Anna Bäckman
Miljöhandläggare”
Länsstyrelsen Västernorrland

Från: Bäckman Anna Y
Skickat: den 29 mars 2022 16:53
Till: ‘Brita Isaksson’
Ämne: Sv: Frågor om startbesked vindkraft

Hej Brita!

Jag jobbar visserligen på Miljötillsynsenheten men fråga tre nedan anser länsstyrelsen är den enhetens jobb att svara på. Vi på Miljötillsynsenheten har dock stämt av följande svar noggrant med länsjurist.

Om ett beslut inte är överklagningsbart, så vinner det laga kraft omedelbart. Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart. Det beror på att frågan om vindkraftsparkens lokalisering och omfattning redan är prövad, i och med att tillstånd har givits och att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Med vänlig hälsning
Anna Bäckman

Från: Brita Isaksson
Skickat: den 11 mars 2022 09:32
Till: Länsstyrelsen Västernorrland <lansstyrelsen.vasternorrland@lansstyrelsen.se>
Ämne: Frågor om startbesked vindkraft

Hej!

Vet ej om det är MPD eller någon jurist, som kan svara på några frågor om Startbesked för vindkraftverk.

Mina frågor gäller Salsjö vindindustri.

Måste exploaterande företag (Arise?) ansöka om Starttillstånd innan verken sätts upp?
Har detta skett?
Överklagande av beskedet i Layoutsamrådet pågår fortfarande. Laga Kraft har väl därmed inte vunnits?
Finns det undantag, som gör att Startbesked ändå kan ges?
Tacksam om mina frågor besvaras av någon på MPD. Inte Tillsynsenheten.

Med vänlig hälsning
Brita Isaksson
Röån ”

/ Brita Isaksson

Överklagningsbara beslut och Laga Kraft vid ”Layoutsamråd”

Kärnkraft minskar ryskt beroende

I Dagens industri den 25 mars 2022finns följande artikel av Ellen Gustafsson som är värd att citeras. Inte minst i skuggan av Rysslands krig i Ukraina.:

Få saker är så viktiga för ett samhälle som en fungerande energiförsörjning. Därför är det allvarligt att Europa till stor del är beroende av Putins fossila bränslen för att värma sina hem och för att industrin ska gå runt, skriver Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig, Timbro.

Mer än hälften av EU:s totala energibehov möts genom import, och Ryssland är den största leverantören. De står för nästan 30 procent av EU:s import av råolja, runt 40 procent av den importerade naturgasen och hälften av importen av kol.

Att vara beroende av import är inte något negativt i sig. Handel mellan länder berikar världen och gör oss mer motståndskraftiga, även i kriser. Problemet är att Ryssland i flera decennier har använt sin fossila energi som ett medel för att främja sina utrikespolitiska intressen.

Genom det statliga gasbolaget Gazprom har Ryssland vid flera tillfällen pressat Ukraina genom strypta gasleveranser eller chockhöjda priser. Andra gånger har gas exporterats med kraftiga vänskapsrabatter till moskvastödda utbrytarregioner i Georgien och Moldavien. Även EU har påverkats av det ryska maktspelet med energin. I höstas pekades minskade gasleveranser från Ryssland ut som en bidragande orsak till Europas höga elpriser, som skulle sätta press på Tyskland att godkänna gasledningen Nordstream 2.

Europa behöver bli kvitt sitt beroende av rysk energi. Inte bara för att minska sin egen sårbarhet, utan också för att bromsa finansieringen av den ryska krigföringen i Ukraina. EU-kommissionen har presenterat en plan för minskad rysk import, som bland annat utgår från ökad energieffektivisering och ett skifte mot andra leverantörer. Men minskat beroende kräver också mer elproduktion. Förutom förnybart gäller det även kärnkraft, som kan ersätta rysk gas och kol som planerbar energikälla.

På marknaden finns både pengar och intresse för sådana investeringar. Nyligen rapporterade Dagens Industri (14/3) om ett nytt bolag som ska etablera små modulära reaktorer i Sverige. Det som står i vägen för att reaktorerna ska kunna komma på plats redan om några år är förlegad lagstiftning. I dag får det bara finnas tio reaktorer i Sverige, och de får dessutom bara stå på de tre platser i landet där det redan finns kärnkraft. Det är politiska hinder som underminerar fördelarna med den nya kärnkraftstekniken.

Trots att det finns ett stort behov av mer ren elproduktion försöker kärnkraftskritiker använda kriget i Ukraina som ett slagträ mot reaktorer. Men att göra sig oberoende av Ryssland och samtidigt utesluta kärnkraften är en ekvation som inte går ihop. Kärnkraften står för en fjärdedel av EU:s totala elproduktion – som till 40 procent är fossil – och strax under hälften av all koldioxidfri el. Fortsatt politiskt kärnkraftsmotstånd skadar Sverige och resten av Europa.

Det europeiska beroendet av Ryssland går inte att förklara från första början utan det politiska motståndet mot kärnkraften. De senaste åren har en våg av nedläggningar av reaktorer svept över Europa. Sedan millennieskiftet har motsvarande 6 procent av EU:s elproduktion försvunnit på grund av att kärnkraft stängts ned i förtid. I Sverige ligger politiska beslut bakom nedstängningen av sex reaktorer under samma period, motsvarande halva Sveriges kärnkraftsflotta. Bara sedan 2015 har fyra reaktorer stängts ned.

Utfasningen av ren planerbar energi från reaktorer har banat väg för ett större europeiskt beroende av fossila bränslen, så också i Sverige. Förra året eldades mer olja i Karlshamnsverket, som är tänkt att vara en effektreserv, än på över tio år. Förutom att de fossila importerna till Europa håller dörren öppen för ryskt inflytande och är dåliga för klimatet, är de också dyra. Eftersom det dyraste energislaget bestämmer priset på elmarknaden, driver beroendet av fossila bränslen upp elpriserna.

Tyskland är ett skräckexempel på vad den politiska nedläggningen av kärnkraft leder till. I omställningen av energisystemet har snart alla landets reaktorer stängts ned. Det har gjort tyskarna ännu mer beroende av rysk gas för sin energiförsörjning. Vartannat tyskt hushåll värms upp med gas, som även står för 15 procent av elproduktionen, och hälften av all gas kommer från Ryssland. Efter Tysklands beslut att stoppa den ryska gasledningen Nordstream 2 är nedstängningen av de tre sista reaktorerna till årsskiftet ännu mer oroväckande. Samtidigt äventyras klimatmålen. Förra året ökade Tysklands koldioxidutsläpp med mer än 4 procent och det berodde främst på energisektorn.

Ett annat talande exempel är Belgien, där regeringen tidigare beslutat att stänga samtliga reaktorer till 2025. I dag står kärnkraften för hälften av landets elproduktion och var tänkt att ersättas med bland annat gas. Men på grund av kriget i Ukraina, och för att minska beroendet av fossila bränslen, meddelade den belgiska regeringen häromdagen att den planerade nedstängningen skjuts upp med tio år.

En av invändningarna som kärnkraftsmotståndare basunerat ut den senaste tiden, däribland energiminister Khashayar Farmanbar, är att Sverige är beroende av ryskt uran. Det stämmer inte. Tidigare skulle omkring en femtedel av Vattenfalls leveranser av kärnbränsle komma från Ryssland, men redan samma dag som den ryska invasionen påbörjades meddelade bolaget att de stoppar alla planerade leveranser av ryskt kärnbränsle. Enligt Vattenfall påverkar det inte driften av verksamheten eftersom det finns många andra leverantörer. Försörjningstrygghet vad gäller bränsle är inbyggt i kärnkraftssektorn.

Det är samtidigt komiskt att de som hävdar att Sverige är beroende av Ryssland för kärnbränsle också har gjort allt i sin makt för att se till att det skulle bli så. Sverige har nämligen goda möjligheter att tränga undan ryskt uran alldeles på egen hand. I vår berggrund finns hela 80 procent av EU:s uranfyndigheter. Trots det gjorde regeringen det förbjudet att bryta uran i Sverige 2018.

Kärnkraften behövs för att minska Europas beroende av Putin. Genom de europeiska elkablarna kan Sverige bidra till minskat ryskt beroende på marginalen. Den import av rysk gas och kol som trängs undan genom att exportera fossilfri el till exempelvis Tyskland och Litauen är både klimatsmart, billigare och gör Europa mindre sårbart.

De politiska hinder som står i vägen för ny kärnkraft har länge varit ett hot mot vår energiförsörjning. Numera är de också ett säkerhetspolitiskt hot.”

/ Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig, Timbro

SVT är en lobbyorganisation för vindkraft

Citerar följande inlägg av Per Fahlén. Det är märkligt att SVT gång på gång åsidosätter sin opartiskhet i sina program när det gäller vindkraft. Det är nästan så man börjar tro, som Per Fahlén skriver, att SR/SVT är ett medlemsföretag i organisationen. Eller har SR/SVT tagit intryck av Rysslands censur rapportering? En vilseledande media-rapportering bedriver SVT hur som helst.

”Apropå inslaget i Rapport och Svensk Vindenergis kommentarer om kommunernas veto 2022-03-12 skickade jag följande mejl till redaktionen: ”Återigen upplåter SVT sina nyhetsprogram för att lobbyorganisationen Svensk Vindenergi oemotsagd ska få framföra vilseledande påståenden. Detta sker så ofta så man får intryck av att SR/SVT är ett medlemsföretag i organisationen. I ett inslag om vindkraft i Rapport 2022-03-12 menar vindkraftbranschen att det kommunala vetot hotar elektrifiering, grön industri och hela klimatomställningen. Nonsens! Satsning på vindkraft håller på att ödelägga Sveriges elförsörjning. För 20 år sedan hade vi mer el, el av högre kvalitet och mycket bättre försörjningstrygghet än nu. Politikernas stängning av lönsamma, väl fungerande kärnkraftverk gör att Sverige inte klarar sin nätfunktion längre. Danmark, Norge och Finland har anmält detta till EU eftersom Sverige måste begränsa kapaciteten i nätet för att inte systemet ska braka ihop. Vi behöver överhuvudtaget ingen vindkraft!

I inslaget sägs att ”Kommuner i södra Sverige behöver mer el, och de tycker att det är hemskt att de har högre elpris än övriga landet, säger Tomas Hallberg och fortsätter: – De ropar efter åtgärder men när de själva får frågan om ny elproduktion säger de nej!” Men människor i södra Sverige har inte bett att få vindkraft! De vill behålla kärnkraften och åter få en fungerande elförsörjning. Var finns de kritiska frågorna?

Resultatet av att satsa på vindkraft och avveckla kärnkraft blir ett elsystem som:
• är mer komplicerat och mindre funktionellt (lagar för framtida
elransonering är redan förberedda),
• har lägre leveranssäkerhet och sämre elkvalitet,
• ger avsevärt högre elkostnader (havsbaserad vindkraft är tiofalt dyrare än det dyraste kärnkraftverk som byggts, Olkilutto 3),
• skadar den lokala miljön, livsbetingelserna för människor, fåglar och djur samt är negativ för den biologiska mångfalden,
• ökar koldioxidutsläppen med en faktor 3-10,
• ökar användningen av icke-förnybara resurser med en faktor över 10,
• minskar elsystemets hållbarhet med en faktor över 10,
• är negativ för den biologiska mångfalden,
• är negativ för det akvatiska livet i vattendrag p.g.a. ökad reglering i älvar med vattenkraft,
• minskar effektiviteten och lönsamheten för
vattenkraftproduktionen samt ökar dess slitage och driftkostnader,
• åtsidosätter demokrati och mänskliga rättigheter för människor på landsbygden (även mark- och miljödomstolarna bryter mot gällande lagstiftning med den politiska motiveringen att ”klimatet kräver detta”, vilket strider mot grundlagen; domstolarna vägrar dessutom ofta att motivera sina domslut när den kärande parten begär sakliga underlag för domstolens ställningstagande).

Dessutom borde SVT vara medvetna om att Konsumentverket inte tillåter vilseledande påståenden om vindkraft som ”grön”, ”hållbar”, ”förnybar” etc. i marknadsföring av el. Det är odefinierade och overifierade påståenden som bara är ägnade att vilseleda omvärlden. Den typen av politiska floskler borde även SVT undvika. Vindkraft är inte en lösning, den är ett problem!”

Per Fahlén
Prof.em. (energi & miljö)

Intervju med Björn Gillberg om klimatet och vindkraften

Christopher Jarnvall intervjuar forskaren, författaren och debattören Björn Gillberg om klimatet, vindkraft och politiker som inte förstår vad de håller på med.

Björn Gillberg visar här på den totala avsaknaden av en plan för energi och framtid. Total sågning av vindkraften. Ingen tar ansvar för vansinnet som Gillberg kallar för ”grön fascism”. En av miljörörelsens grundare som verkligen vet vad han talar om.

Vindkraftsproblemet debatteras de sista 15-20 min. i debatten.

Ju mer vindkraft desto mer ojämna elpriser..

Christopher Jarnvall och Björn Gillberg pratar om hur vindkraften gör att svenskarna får finna sig i ojämna elpriser i Sverige.

 

Vindkraft är varken hållbar, billig eller klimatvänlig

De höga elpriserna sammanhänger med den misslyckade tyska omställningspolitiken, som baseras på vindkraft och dyr brun reservkraft. Det erkändes öppet av en chockad tysk regering, dagen efter ryska invasionen i Ukraina. Inrikesministern Habeck meddelade att energipolitiken var felaktig då den lett till beroende av rysk energi. Den slutliga utfasningen av 6 kärnkraftverk sker under 2022.

Att i detta läge åberopa ett ”regeringsförslag om 270 TWh havsbaserad” utan att redovisa alternativ planerbar och fossilfri reservkraft, tyder på låg insikt om den väderstyrda vindkraftens bristande leveranssäkerhet.

Insändarna faller sedan hallänningarna i ryggen och upplåter horisonten åt tre av Nordeuropas största kraftföretag, ”som nu förbereder sig på att bygga fyra havsparker med mer än 400 vindkraftverk vid Sveriges kust”. Den f.d. säkerhetshandläggaren tycks veta mer om vad som pågår på länsstyrelsen än vad som är officiellt. Myndigheten förgriper sig i så fall på

Miljöbalken 4 kap, som särskilt utpekar skyddsvärdet för turism och friluftsliv vid Kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden
Klimatlagen 2 §. Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

Att liera sig med kineser, tyskar och finansbolag från skatteparadisen avslöjar desinformativ agenda. Dessa aktörer har en latent skuld på 100 miljarder till svenskar som drabbats av förlorade fastighetsvärden. Det är heller inte givet att energin förbrukas i landet. Flera bolag upprättar långsiktiga avtal med kunder på kontinenten och kan också börja tillverka vätgas till den tyska marknaden. Transmissionskabeln ägs av tyska intressen. Ytterligare kabel planeras. Regeringen barskrapar landets sista markområden intill 800 m från bostäder, medan delstaten Bayern satt gränsen 2-3 km och genom sitt energibolag får löpande tillstånd i råvarukollonin Sverige.

Men väljarna vaknar. Den S-ledda kommunen i Smedjebacken tog nyligen beslut om veto. Efter att bankerna meddelat att hotade fastigheter inte kunde användas som säkerhet, då värdet skulle halveras. Två veckor tidigare stoppade S-ledningen i Köping en park.

350 m höga vindkraftverk är förödande för turism och vackra solnedgångar. Fiktiv bild över Laholmsbukten (20 km) visar att verken är dubbelt så höga som den bakomliggande Hallandsåsen.

Industrierna får ödesdigra klimateffekter. Luftens och vattnets rörelser dämpas. Det begränsar havens planktonmassa som är basen i ekosystemen. Plankton binder CO2 och levererar syre. Slitage av rotorbladen orsakar emission av bisfenolhaltiga nanopartiklar (1000 kg/verk över 20 år), vilka upptas av plankton och infiltrerar näringskedjan. Detta är oroande då haven redan är fulla av plast. Hinderbelysningen sprider ljusföroreningar med intensivt blinkande vitt sken (LED). Ljusets blåa frekvens reflekteras och är ett globalt hot mot de flesta arters dygnsrytm, ända ner till cellnivå. Högre verk kondenserar fuktig havsluft så att nederbörden faller i havet. Lokal temperaturhöjning har konstaterats.

Havet är redan överexploaterat. 20.000 sjöfåglar rapporterades döda vid Nordsjöns stränder, hösten 2021. Samma trend vid Västkusten. Ornitologer konstaterar undernäring.

Hallandskusten korsas dessutom av en seismisk zon. Påverkan av hundratals, 5000 ton tunga vibrerande maskinkonstruktioner, kan inte uteslutas.
EU-rapporten Road to EU Climate Neutrality by 2050 visar att kärnkraft är både billigare, mindre utrymmeskrävande och mer klimatvänlig än andra energialternativ. Det finska exemplet är irrelevant vid jämförelse med självstannade och härdsmältesäkrade SMR-reaktorer. Ryssland och Kina driver redan verk, godkända av IAEA. Minst sju västländer följer. Flera projekt syftar till att använda den 95%-iga restenergin i befintligt kärnkraftsavfall. KTH och Fortum driver projekt med målet <2030. Tekniken är lämplig för tillverkning av vätgas till de två hybritstålverken i norr. SMR-reaktorer kan placeras vid de tre storstäderna, där kylvattnet kan anslutas till fjärrvärmesystemen. Det sparar annan energi, dyr utbyggnad av kraftnätet och gör kommunerna oberoende av marknaden. EU utvärderar solenergi från Afrika. Fussionskraft finns runt hörnet.

Denna fråga ska inte avgöras på myndighetsnivå. Den måste lyftas in i en parlamentarisk process, som prövar vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa, klimat, biologisk mångfald, ekosystem och basnäringarna lantbruk, skogsbruk, fiske och turism. Enligt EU-direktivet för strategiska planer, Klimatlagen 2 § och Miljöbalkens försiktighetsprincip.

Ove Björklund

God Livsmiljö Hylte

Appendix 4 Moratorium Hinderbelysning allvarligt miljöhot nr 2

Vindkraftsparker till havs förändrar Nordsjön-1

Fler snurror ger högre elpriser

Raseringen av det svenska elsystemet är obegriplig! Med slagordet ”100 procent förnybart” avvecklas kärnkraften och istället ska det byggas ofantliga mängder vindkraft. Inte ens de som förespråkar ”förnybart” verkar veta vad det är, vilka konsekvenser det får eller ha någon plan för hur det ska leda till en fungerande elförsörjning. Politiker kan påstå vad som helst men Konsumentverket tillåter inte marknadsföring med odefinierade, förskönande begrepp som ”förnybart”, ”hållbart” med mera; de är bara ägnade att vilseleda konsumenten.

Politiker, ledarskribenter med flera upprepar ”att vi måste ställa om”. Men varför måste vi ställa om till något som är oerhört mycket sämre än det vi haft! I jämförelse med kärnkraft innebär satsningen på vindkraft flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp (klimatsmart?), tiopotenser av ökad användning av icke-förnybara resurser (förnybart?), tiofaldigt försämrad hållbarhet (hållbart?), ett komplicerat och dys-funktionellt elsystem, kraftigt höjda elkostnader, ödelagd livsmiljö för människor, fåglar och djur samt utarmad demokrati och rättssäkerhet. Vi går från ett system som var gjort för att matcha samhällets behov av el till en situation där hela samhället, inklusive annan elproduktion, ska anpassas till att gynna en enda typ av produktion. Vindkraft är inte en lösning, den är ett problem!

Svensk kärnkraft byggdes ut till mer än 60 TWh/år på 10 år (effekttäckning över 90 procent). Industriell vindkraft har byggts i 30 år och når bara 20 TWh/år (effekttäckning nära 0). Det tar 20-30 år att bygga den nätkapacitet som vindkraften kräver. Korea har byggt 24 reaktorer på en mediantid av 4,5 år. De svenska reaktorerna har varit oerhört lönsamma för samhället. Men politikerna stänger fungerande, nyrenoverade reaktorer av ideologiska skäl. Kapitalförstöringen är enorm, hittills mellan 500-1000 miljarder. Nybyggd koreansk kärnkraft har en ”overnight cost” per kWh som är 5-10 gånger lägre än vindkraft och vindkraftens kostnader bara ökar. En studie visar att vindkraft med ett marknadsvärde av 0,16 kr/kWh har kostat 1,15 respektive 1,92 kr/kWh att producera (land- och havsbaserad vind-kraft).

Vattenfall har tjänat stort på kärnkraft och förlorat stort på vindkraft. Kommuner har förlorat miljarder på egen vindkraft (Umeå, Karlstad, Gävle, Eskilstuna, Skellefteå, Dorotea…) och de försöker att så fort som möjligt bli av med sina innehav. Havsnäs i Jämtland, som när det byggdes var Europas största landbaserade vind-industriområde, har gått med förlust alla år utom ett (2020 var det -160 miljoner). Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och desto högre blir elkostnaderna.

Per Fahlén, professor emeritus (energi & miljö, Chalmers)

Insändare i TÅ Allehanda den 8/1 2022

Flodins uppgörelse med Ådalslidens Hembygdsförening.

Ett rykte florerade att H-E Flodin nyligen betalat in ca 50 000 kr till Ådalslidens Hembygdsförening. Var detta sant? Och varför????

Ådalslidens Hembygdsförening är ansvarig för den gamla fäbodvallen Forsåsbodarna, belägen  väldigt nära Flodinprojektet Salsjö Vindindustri.

I Tillståndet (2015-09-28) står:

”Strax utanför projektområdet ca 450 meter från närmaste vindkraftverk finns en fornlämning i form av en fäbodvall (RAÄ-nummer- Ådals Liden 195)med belägg från 1700-talet.

Forsåsbodarna kommer inte att påverkas fysiskt men däremot påverkas både ljudmässigt och visuellt av de planerade vindkraftverken. För att dämpa det audiovisuelle intrycket kommer en skogsridå lämnas mellan vindkraftverk och fäbodvall.”

För att få klarhet i detta kontaktade jag Anna- Maria Andersson, ordförande i nämnda förening och fick då veta att Flodin och föreningen gjort upp att föreningen försäkrar att fäboden inte skall ha några övernattningar mot att erhålla pengar. (Hbf:s ordf rättar:”Det är absolut inte förbjudet att övernatta i stugan. Hembygdsföreningen har förbundit sig att inte använda bodarna till fast och/eller återkommande boende.”) Detta gjordes upp i våras och nu nyligen trillade pengarna( 50 000) in. På min fråga om inte detta var att betrakta som att sälja sig svarade ordföranden att nej, det tyckte hon inte och att om någon blir störd av vindkraftverken så behöver dom ju inte gå dit.

Efter att ha tagit del av dessa uppgifter så förstår jag plötsligt varför nämnda förening aldrig överklagat Salsjö vindindustri. Föreningen hade ju kunnat överklaga själva tillståndsbeslutet 2015-09-28, Samrådslayouten 2020-01-29 och beslutet om förlängd igångsättningstid. Men icke.

Samtidigt skall man veta att i Sollefteå kommun får inte vindkraften ligga närmare än 1000 meter från bostad och att fritidshus i det fallet likställs med vanliga hus och att fritidshus ofta definieras utifrån att någon bor där. Så då kan man ju förstå att detta var viktigt för Flodin.

Men vad tycker befolkningen?????

/Tarabrita

RÖÅN » Blog Archive » Flodins uppgörelse med Ådalslidens Hembygdsförening. (junselebyar.se)

———————————–

 

Svar av Admin:  Jag vill citera en vän som tydligt beskriver vindkraftsbolagens ”generositet”: ”När pengar delas ut – naturligtvis med olika former av krav – från vindkraftsexploatörer så är det lyckligtvis så att det blir färre och färre som är villiga att sälja ut sina och andras intressen.

Vare sig “ersättningen” kommer i form av pengar, “bygdemedel”, finansiering av vandringsleder, jakt- och fiskestugor eller fågeltorn eller utfästelser om finansiering av fibernät, byggande och underhåll av vägar så ser jag det som en modern variant av 30 silverpenningar. Svenska kyrkan ser ju inte heller det som ett problem med vindkraft då de ju också får 30 silverpenningar…”

Hembygdsföreningen är en ideell helt opolitisk förening vars medlemmar räknar med att föreningen står för de ideella värderingar utifrån de intressen som föreningen har. Att i det läget ta emot 50.000 kr från ett vindkraftsbolag är att gynna vindkraftsbolagets (läs Flodin) intressen. I det här fallet har ”Hembygdsföreningen förbundit sig att inte använda bodarna till fast och/eller återkommande boende.” Detta är helt i linje med vindkraftsbolagets krav för att få tillåtelse att bygga vindkraft på Salsjöberget.

Att Hembygdsföreningen i den situationen tar emot pengar för ett avtal som i slutändan gynnar vindkraftsbolaget är en direkt politisk handling som strider mot en hembygdsförenings stadgar. Det är inte minst ett svek mot alla medlemmar som utgått från att Hembygdsföreningen inte ska beblanda sig med politiska mutor.

Som fd mångårig sekreterare i Ådals-Lidens Hbf blev jag förvånad över Hembygdsföreningens inblandning i Salsjö vindkraftsprojekt. Jag kallar det en politisk muta. Det är inte förenligt med de ideella och stadgade intentioner hembygdsföreningen har i sin verksamhet. Jag gissar att många medlemmar i Ådals-Lidens hembygdsförening reagerar på detta. Föreningen har hur som helst svikit sina stadgade värderingar och sina medlemmar.

/ Anita Berglund  admin.

 

ARISE ye people! Driv ut månglarna ur templet!

Fotot lånat från facebookgruppen/kommunbolaget ”Energidalen”

Var på ett informationsmöte i Ramsele 21/9 där bolaget ARISE presenterade planer på att ödelägga miljön i Ranasjö vid Faxälven. Området var enligt kommunens gällande vindbruksplan vid tiden för tillståndet direkt olämpligt för vindkraft p.g.a. stora naturvärden. Trots detta lyckades man ändå driva igenom exploateringen på ganska underliga vägar.

Nu har man dessutom lyckats få igenom en kraftig ökning av rotorstorlek för att öka effekten. Men för att slippa höja verken och genomgå en ny prövning av kommunen, som numera lovat att inga nya tillstånd ska beviljas, har man ökat diametern utan att öka totalhöjden. Det innebär att bladspetsarna passerar i trädtoppshöjd, 30 m över marken, med 300 km/h. Detta godkänner länsstyrelsen utan förbehåll och man godkänner även presenterade ljudberäkningar trots att det inte finns några angivna ljudkälledata. Det är en styggelse att det alltid är exploatörens egna underkonsulter som gör ljudberäkningar och eventuella mätningar (det är även exploatörens konsulter som gör fågelinventeringar m.m.).

Större rotorer innebär ökad andel lågfrekvent och infraljud, vilket är det som orsakar de svåraste bullerstörningarna (inklusive OAM), har längst räckvidd (miltals för infraljud) och lättast tränger igenom byggnadsdelar. Men de svenska bullerkraven är totalt meningslösa! Med kravet satt i dBA filtreras det mest problematiska frekvenserna bort. Och länsstyrelserna sitter bara passivt och stämplar papper; några kontroller av om det underlag som exploatören presenterar är rimligt verkar aldrig göras.

Representanterna från ARISE var trevliga och bjöd på kaffe och kanelbullar men verkade påtagligt okunniga i frågor om elsystem, miljöfrågor, lagstiftning etc. Som forna dagars dammsugarförsäljare hade de ett inlärt säljbudskap om klimat, miljö, hållbarhet, förnybarhet, d.v.s. begrepp som inte är tillåtna att använda vid marknadsföring enligt konsumentverket (det kände bolaget inte till). Något märkligt var det att ARISE inte visste var riskkapitalbolagen, som finansierar projektet, håller till trots att representanterna påstod att de hade en tät kommunikation; bolagen har adresser i skatteparadis på kanalöarna.

Man lockade som vanligt också med en byapeng, som ev. skulle kunna uppgå till ett par hundra tusen kr/år. Däremot upplyste man inte om att exploateringen kan leda till ökade nätkostnader med hundratals miljoner kr/år, av vilket en stor del måste betalas av befolkningen i regionen. Ännu mer spännande blev det när det kom fram att byapengen ska fördelas av Krånge Samhällsförening, en förening som ingen i lokalbefolkningen verkade känna till. Det visade sig att den enda kända styrelseledamoten var sambon till ägaren till Krånge Vind, som var den ursprungliga exploatören av området och som sålde tillståndet vidare till ARISE.

Vindkraften växer så det knakar. Dess jordmån är okunskap och den gödslas med desinformation som drivs med maktens och kapitalets arrogans! Resultatet är förödande för ekonomi, miljö och elsystemets funktion. Nu stängs lönsamma reaktorer, som finns där de behövs och utför ytterst nödvändiga systemfunktioner, och istället byggs vindkraft där den inte behövs och som går med förlust. Vindkraftsexploateringen i Norrland strider mot miljöbalken och de flesta av de svenska miljömålen. Det maximerar energiförlusterna, de negativa miljökonsekvenserna och försämringen av elsystemets funktion.

Per Fahlén

Inlägget delat från facebookgruppen:  ”Motvind-Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun.”

Så lättsinnigt tilläts monsterturbinerna Salsjö/Ranasjö

Att vindkraften har en egen gräddfil hos myndigheter det vet vi efter alla år av kamp. Det visar inte minst detta löfte till Flodin/Arise ang. Salsjö och Ranasjö  i ett icke diariefört mail!

Man skulle kunna tro att det var i samrådet om slutlig layout (2020-01-29), som förändringarna av Ranasjö och Salsjöindustrierna avgjordes. Så var det emellertid inte. Redan 11 oktober 2018 – alltså ca 1 år och 4 månader innan ”Samrådet” ( 2020-01-29) ägde rum gav en anställd vid länsstyrelsens tillståndsavdelning Arise/Flodin fria händer att förändra turbinerna. Ändå härleds det “officiella” beslutet till nämnda “samråd”.

Löftet till Flodin/Arise gavs dessutom i ett icke diariefört mail:

Från: Xxxxxx Yyyyyyy

Till: Ulla Linder

Ärende: Effektändring vid Salsjö och Ranasjö

Datum: den 11 oktober 2018 10:48:40

Hej!

Länsstyrelsen anser inte att ni behöver ansöka eller anmäla en effektändring för vindkraftverken.

För Ranasjö läser jag i tillståndet att ansökan gällde 40 vindkraftverk med en märkeffekt på omkring 3,5 MW per vindkraftverk och en sammanlagd installerad effekt omkring 140 MW. För Salsjö läser jag i tillståndet att ”Under drift kommer gällande villkor för såväl ljud som skuggor att hållas, oavsett vindkraftverkens fabrikat, modell eller effekt” och “Överskrids ljudvillkoret kan vindkraftverkens effekt ställas ned varpå ljudpåverkan minskas”.

Ingenting tyder på att något villkor inte kan innehållas i och med en något ökad effekt eller att miljökonsekvenser skulle uppstå.

Med vänlig hälsning

Xxxxxx Yyyyyyyy

Miljöhandläggare

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND

Besöksadress: Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 92 40

vasternorrland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

När man vet vilka enorma förändringar det är fråga om är det upprörande att läsa ovanstående mail. Hur är det möjligt att en anställd på tillsynsmyndigheten ger uttryck för en sådan nonchalant uppfattning om effektförändring och frånvaro av miljökonsekvenser—–utan att först göra en konsekvensbedömning?????

/Tarabrita

RÖÅN » Blog Archive » Så lättsinnigt tilläts “Monsterturbiner” (junselebyar.se)