Planeringsstrategi för vindkraft i Sollefteå kommuns nya översiktsplan

På Sollefteå kommuns hemsida finns nu en ny strategiplan utlagd inför kommunens planer på en ny översiktsplan. Vad gäller vindkraften i kommunen så har det i  tidigare översiktsplaner varit stora problem hur strategin med vindkraft i kommunen skulle hanteras. Det har varit många  brister i de tidigare kommunala översiktsplanerna om planeringen av vindkraften, och partierna tycks därför haft problem hur de ska förhålla sig till planerna. Nu är det dags för en ny översiktsplan där bl.a. planeringen av vindkraften ska behandlas. Strategiplanen antogs i KF i mars 2022.

Regeringen har nyligen lagt ut nya förslag med åtgärder och synpunkter hur kommunerna skall hantera vk-frågorna , och det kommer sannolikt att tas hänsyn till i den nya översiktsplanen. Regeringens nya förslag är ännu inte beslutade.

För er som vill ta del av planeringsstrategin för Sollefteå kommuns nya översiktsplan så finns den att läsa i sin helhet på nedanstående länk. Om Du har synpunkter på strategin för den nya översiktsplanen, kommentera gärna här eller på vår gruppsida i facebook. 

Översiktsplan – Sollefteå kommun (solleftea.se)  /  Se Planeringsstrategi

På sidan 9 i strategiplanen står följande om kommunens planering av kommande vindkraftsbruk:

5.2.2 Vindbruk (Riksintresse)

Kommunen har i nuvarande översiktsplan sagt nej till ytterligare områden för utbyggnad av vindkraft innan en separat plan för detta tagits fram. Samtidigt öppnas det för tillskott i områden som redan är starkt präglade av vindkraft. Riksintresset för rennäring prioriteras framför utbyggnad av vindkraft i hela kommunen. Inga nya ansökningar om utbyggnad av vindkraft har beviljats sedan översiktsplanen antogs 2017. I samband med att politiken tillfrågades om nuvarande inställning till ytterligare vindkraft var motsvarande 40 % av mandaten i fullmäktige öppna för det givet att förutsättningar utreds och bedöms som lämpliga. Samma andel ansåg att en vindbruksplan bör tas fram. Motsvarande 11 % av mandaten sa nej till ytterligare vindkraft  i kommunen. Benägenheten att ta ställning gällande vindkraft inom politiken var mycket lägre än andra ämnen, något som innebär stor osäkerhet framöver.

Översiktsplanen slår också fast att kommunen fortsatt ska verka för att öka andelen förnyelsebar energi. Däremot är det inte helt tydligt hur detta ska göras. Vattendragen är fullt utbyggda, solkraft nämns inte i planen och gjorda ställningstaganden innebär ett de facto nej till vindkraft i de allra flesta fall. Det finns ett stort antal laga kraft vunna tillstånd för vindkraft i kommunen som inte ännu är utbyggda. Ifall samtliga tillståndsgivna parker byggs skulle det innebära en mycket stor ökning av elproduktionen från vindkraft i kommunen. Sollefteå kommun hade i slutet av 2020 en installerad effekt på 338 MW från vindkraft, femte mest av landets alla kommuner.

I betänkande till regeringen för SOU 2021:53, En rättssäker vindkrafts-prövning, föreslås översiktsplanens vikt vid prövning av vindkraft att öka. Ifall förslaget blir till lag skulle kommunens roll vid vindkraftprövning bli mer fokuserad på att beakta lämplig lokalisering ur markanvändningssynpunkt. Kommunen kan tillstyrka eller avstyrka en ansökan om lokaliseringsbesked. På så vis behålls kommunala vetot. En betydande förändring gentemot nuvarande
förfarande är att kommuner generellt inte ska kunna lämna avstyrkan ifall ansökan om lokaliseringsbesked är förenlig med kommunens översiktsplan. Tillstyrkan får lämnas vare sig ansökan är förenlig med översiktsplanen eller inte.

Under en övergångsperiod föreslås kommuner kunna avstyrka alla ansökningar med hänvisning till att översiktsplanen inte uppdaterats. På lång sikt skulle det innebära kommunens ställningstaganden gällande vindkraft i översiktsplanen blir mer bindande. Samtidigt är kommuner fria göra det ställningstagande de bedömer som passande, skillnaden blir att det sker i ett tidigare skede i samband med framtagande av översiktsplanen.

Sammantaget bedöms påverkan på planens aktualitet som mycket
betydande. Nuvarande översiktsplan är något motsägelsefull gällande vindkraft. Sannolikheten att ny lagstiftning gällande vindkraft och översiktsplanens roll i tillståndsprocessen blir verklighet inom kort innebär att ämnet måste behandlas i större omfattning än i nuvarande plan. Kommunen behöver ta tydlig ställning i frågan samtidigt som påverkan på andra ställningstaganden och nationella mål synliggörs ytterligare. Ämnet kan behandlas i samband med att en ny kommunövergripande översiktsplan tas fram eller genom ett tematiskt tillägg.”

/ Admin.