Har du förstått vad som håller på att ske?

Följande artikel av Emma Hamberg kan man läsa i senaste ”Byabladet” i Näsåker:

”I kommunen planeras det just nu för ett flertal vindkraftsparker.

Det norska bolaget Fred.Olsen Renewables och SCA har bildat FORSCA AB som planerar att bygga 210 kraftverk á 210 m höga i området Fängsjön och Storsjöhöjden. Det finns idag inget kraftverk i Sverige som är så högt. Jämför med Sveriges högsta byggnad Turning Torso som mäter 190 m…

På grund av den höga höjden så måste verken förses med ett högintensivt blinkande ljus som står på dygnet runt. Verken avger dessutom ett oljud som kommer att höras flera kilometer bort.

I de närmaste byarna bland annat Fängsjö, Omsjö, Tallnäset och Grundtjärn så kommer vindkraftsparken att utgöra ett dominerande synintryck. Forsca bedömer att Näsåker kommer att få en begränsad visuell påverkan, det betyder allt mellan 0–159 kraftverk. Hur många kommer du att se från ditt hus? Forsca kommer inom kort att sätta upp ett fotomontage på medborgarkontoret i Näsåker. Gör ett besök och bilda dig en egen uppfattning om projektet!

Vad är då fördelen?
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och räknas därför som miljövänlig. Men varför byggs kraftverken här? I Norrland producerar vi redan mer el än vad vi gör av med, för att inte tala om Sollefteå kommun som är Sveriges näst största vattenkraftsproducerande kommun. El ska produceras där den konsumeras pga. det svinn som uppstår när elen transporteras. Så varför byggs det då här? Jo, för att i södra Sverige – där elen behövs, där möter man ett motstånd mot vindindustrier. Vindkraftverk förstör nämligen boendemiljön för människor i södra Sverige – men tydligen inte i Norrland?

Kommunen hoppas att projektet ska generera arbetstillfällen och det låter ju positivt. Men hur många eller vem som kommer att få jobb kan ingen svara på. Är det bybor eller entreprenörer utifrån? Kan vi till och med tappa arbetstillfällen och invånare pga. projektet? Hur kommer det att gå för Omsjö camping, vars gäster väljer campingen pga. det tysta natursköna läget? Kommer gästerna tillbaka om de får bo i ett konstant buller och se alla dessa vindkraftverk?
Det finns olika forskningsrapporter om hur det konstanta bullret påverkar människors hälsa och sömn. Kommer de bofasta och sommarstugeägarna att kunna bo kvar? Det vi vet med säkerhet är att många i området kommer att få sina liv påverkade av vindindustrin.

210 stycken, 210 meter höga, blinkande, roterande, bullrande vindkraftverk i Din närhet för att generera ström som ska konsumeras någon annanstans och ge pengar åt ett bolag… Låter det snurrigt? Gå in på www.snurrigt.vildavastra.se för att läsa mer och delta i debatten. På hemsidan finns länkar till andra hemsidor, artiklar och även en namninsamling mot den storskaliga vindindustrin. Du är välkommen att kommentera oavsett om du är för, emot eller inte har tagit ställning än.
För nu till det viktigaste, det är inte för sent att påverka!

Det är Länsstyrelsen som kommer att fatta beslutet om vindkraftsparken blir av.
Kontakta Länsstyrelsen och berätta vad du tycker! För fram dina åsikter till kommunpolitikerna. Har du frågor om projektet? Kontakta Forscas projektledare Magnus Ringlöv på tel 090-10 84 82 eller Lars Gustavsson på tel 060-19 33 53. Det går även bra att ringa mig på tel 070-271 14 25 om du vill bolla dina åsikter. ”

Med hopp om en god dialog
/Emma Hamberg

Bild: Ritjelsberget,
Havsnäs vindkraftsanläggning, Jämtland.
Foto: Fredrik Herrlander
Bild lånad från: www.mynewsdesk.com

Vindindustrin lobbar för höga elpriser

”I flera media berättas om vindindustrins olönsamhet. För varje kWh som produceras i ett vindkraftverk förlorar vindindustrin 20 öre. Detta vill man lösa genom ännu mer vindkraft samtidigt som man med mördande reklam basunerar ut att vindkraft sänker elpriset. Hur kan en produktion som kostar 20 öre/kWh mer än intäkten bidra till att sänka någonting.

Allt fler tecken tyder på att vindkraften närmar sig ett sammanbrott. Samtidigt gör vindlobbyn sitt yttersta för att övertyga marknaden och våra beslutande politiker om vindkraftens betydelse för landets elförsörjning och nödvändigheten av beslut om ytterligare kostsamma subventioner.”

Fortsättning på atikeln i newswill.se finns här:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/16/vindindustrin-lobbar-f-r-h-ga-elpriser

Till boende och fritidsboende i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset.

Till boende och fritidsboende i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset:

Torsdagen 22 mars kl. 16.00 blir det möte med Forsca vindbolag i Medborgarkontoret, Näsåker. Forscas representanter, Magnus Ringlöv och Lars Gustafsson kommer att svara på frågor och funderingar som kan finnas ang. vindkraftsprojekteringen i vårt område. I samband med mötet kommer montagebilder med vindsnurror i byarna att sättas upp på Medborgarkontoret. Utställningen kommer att vara kvar där tills vidare. Sprid gärna informationen om mötet till berörda bybor! Välkommen!

Notera: I menyn / ”Fängsjö/Storsjöhöjden” / fliken > ”Logg – vad händer?”  kommer fortlöpande information om Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojektet. 🙂

Uppmaning till kommunen om en ny översiktsplan!

I Länsstyrelsens yttrande feb. 2012 ang. Sollefteå kommuns reviderade vindplan nämns bland annat behovet av en förnyad översiktsplan i kommunen: ”Länsstyrelsen vidhåller att ändringen av vindplanen aktualiserar behovet av en ny kommuntäckande översiktsplan och anser att ändringen av vindplanen borde göras inom en sådan översiktsplan.”

En kommunal översiktsplan ska omarbetas vart fjärde år, men det har inte gjorts efter 1990 dvs för mer än tjugo år sedan.

Vi vill därför att kommunen utarbetar en förnyad översiktsplan innan  ytterligare tillstånd ges för byggande av storskalig  i kommunen.  Vi uppmanar alla som ställer sig bakom kravet att bifoga följande skrivelse i ett eget mail till kommunen.

Kopiera och infoga följande skrivelse i ett eget dokument/mail och maila in det till ansvariga för vindkraften i Sollefteå kommun, i första hand till dessa:

Elisabet Lassen: elisabet.lassen(at)solleftea.se

Samhällsbyggnadskontoret: samh.bygg(at)solleftea.se

Ulla Ullstein: ulla.ullstein(at)solleftea.se

(at) byts ut mot @

Skrivelsen finns också i en länk ovan i menyn; ”Skrivelse”

”Till Kommunledning, Samhällsbyggnadskontoret, Ulla Ullstein
Sollefteå kommun
881 80 Sollefteå

Översiktsplan för Sollefteå kommun.

Undertecknad/e kräver att inga ytterligare tillstånd ges för byggande av storskalig vindkraft innan en översiktsplan utarbetats för hela kommunen. Den befintliga översiktsplanen är från 1990 och är således i högsta grad inaktuell.

Jag/vi anser det vara oacceptabelt att besluta om en revision av 2008 – års vindbruksplan utan att andra intressen för nyttjande av kommunens arealer och resurser kan komma till tals än de som företräder vindbrukare. Vi anser därför att en noggrant genomarbetad översiktsplan upprättas för hela kommunen. Vid arbetet att utforma denna skall lokalbefolkningen inbjudas till överläggningar om vad som bör beaktas i densamma. Likaså måste ett beslut om fastställande föregås av en ingående information till samtliga invånare i kommunen.”

Mvh NN (undertecknas med namn)
———————————————————–

 

I söder ökar vindmotståndet – hur är det i Norrland?

Ett rapportinslag från Kävlinge kommun i Skåne. I Kävlinge finns 7 (!) vindkraftverk och motståndet växer mot flera vindverk. ”Nu räcker det”, säger Kävlinges politiker!

”Motståndet i söder har lett till att vindkraftsföretagen sökt sig till
norra Sverige där det är mer glesbefolkat och där acceptansen är större”.

”Det är i södra Sverige elkraften behövs. I norr finns redan ett elöverskott och elnätet klarar dessutom inte en större belastning utan en utbyggnad av elnätet.”

I lilla Sollefteå kommun (ca 20.000 inv.)  planeras för över 700 vindverk = ca 25 % av hela Sveriges planerade vindkraft! All vindkraft i Norrland ska exporteras söderut till Tyskland och södra Sverige. Norrland har redan ett elöverskott, så här behövs ingen mera elkraft. Kommer all denna vindkraftsplanering i Norrland att bli av måste dessutom elnätet söderut byggas ut för miljarder. Vår största rikedom naturen och skogen exploateras utan tanke på all den naturförstörelse den förorsakar. Bara för att man tror att acceptansen för vindkraft är störst i Norrland… Det är fruktansvärt cyniskt.

Alla vackra forsar i Norrland förstördes för ett sextiotal år sedan, nu är det skogarna och naturens tur. Ett nytt baggböleri är på gång i Norrland!

Vindplanerna är inte på något sätt sanktionerade hos kommuninvånarna… trots det så välkomnar Sollefteå kommuns politiker vindkraften med öppna armar!! Det är helt sanslöst.

Jag kan inte tro att kommuninvånarna accepterar detta!!!

Eller…??

/ A. Berglund

Hur kommer detta sig..?

Norrtäljes kommunalråd är tveksam till 66 vindsnurror… (där elkraften behövs)

 ”– När folk i skärgården inte får bygga bryggor och sjöbodar på sin egen
mark, då kan man undra hur länsstyrelsen skulle kunna ge tillstånd till
något sådant här. Jag tror att det kommer att falla på sin egen
orimlighet, det är orimligt med så mycket vindsnurror i skärgården, säger
han.”

Sollefteås kommunalråd VÄLKOMNAR över 700 vindsnurror!! (där all elkraft kommer att exporteras..) Vad säger Länsstyrelsen?

Var ligger rimligheten???

http://www.dn.se/sthlm/vindkraftverk-kan-ta-over-skargarden

Länsstyrelsens yttrande avseende avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning

 

Yttrande avseende avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning/ miljöbedömning inför samråd över ändring av vindbruksplan, Sollefteå kommun.

 BAKGRUND

 Sollefteå kommun har lämnat förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning(MKB)och miljöbedömning till ändring av fördjupad översiktsplan för vindbruk för tillfälle till synpunkter.

Av miljöbalken framgår att översiktsplaner alltid ska bedömas innebära så kallad betydande miljöpåverkan. Det krävs då en miljökonsekvensbeskrivning. Den gällande fördjupningen avseende vindkraft är från 2008 och den kommuntäckande översiktsplanen är från 1990. Planändringens syfte är att skapa ytterligare förutsättningar för utbyggnad av vindkraft.

Avgränsning av planen

Länsstyrelsen bedömer i stort att relevanta miljöaspekter finns med i förslag till MKB och förutsätter att de tas med i samrådshandlingen.

 SYNPUNKTER

Länsstyrelsen vidhåller att ändringen av vindplanen aktualiserar behovet av en ny kommuntäckande översiktsplan och anser att ändringen av vindplanen borde göras inom en sådan översiktsplan.

Vid ändring av ett tillägg/fördjupning till en inaktuell kommuntäckande översiktsplan är det mycket viktigt att vara noggrann med konsekvenser och avvägning mot andra allmänna intressen och andra mark- och vattenanspråk.

Som länsstyrelsen också tidigare nämnt måste förslagets innebörd, skälen för förslaget och förslagets konsekvenser ingå i en kommande samrådshandling. Samrådshandlingen bör vara lätt att läsa och förstå i sin helhet utan en mängd hänvisningar till diverse bilagor. Planändringen bör därför integreras med tidigare vindplan och områdesbeskrivningarna ingå i helheten.

Bestämmelser om vad miljökonsekvensbeskrivningar ska innehålla finns i miljöbalkens sjätte kapitel. Miljökonsekvensbeskrivningen bör i planen redovisas separat eller integrerad på ett sådant sätt att den är lätt att urskilja från planbeskrivningen.

Miljökonsekvenser kan i en del fall vara svåra att beskriva eller få grepp om. Det är ändå viktigt att miljökonsekvenserna i såväl nollalternativ som i ett alternativ med full utbyggnad beskrivs objektivt och nyanserat. 

YTTRANDE

2(3)

2012-02-09 Dnr 401-651-12

MKB:n bör enligt länsstyrelsen bland annat behandla aktuella miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. Detta ställer krav på bland annat ekologiska resonemang, inte minst när det gäller påverkan på miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Det bör finnas ett resonemang kring påverkan i ett långsiktigt tidsperspektiv och resonemang runt påverkans kumulativa karaktär.

När det gäller miljökonsekvenser för naturvård kan det t.ex. på artnivå vara lämpligt att göra jämförelser inte till kommunens totala yta utan till andelen höjdområden som utgör bra eller möjligt (nu eller framtida) habitat för arten ifråga.

Kungsörn (sällsynt och missgynnad art ingående i EUs fågeldirektiv) finns idag i de delar av länet som ligger på 300 meters höjd eller högre. På dessa höjder blåser det bra vindar vilket är gynnsamt för jagande örnar.

Hur stor andel av Sollefteå kommuns områden belägna över t.ex. 400 m över havet skulle komma att ianspråktas vid en fullständig utbyggnad enligt samrådsförslaget? Vad innebär habitatförlusten (eller egentligen möjligheten att överleva i habitatet)? Vad kan det innebära i form av kort- och långsiktiga konsekvenser för skyddade arter?

 Vilka konsekvenser skulle en fullskalig utbyggnad enligt förslaget innebära för möjligheterna till t.ex. turismutveckling?

Vilken påverkan på landskapsbilden skulle en fullständig utbyggnad enligt förslaget få?

Vilka blir konsekvenserna för rennäringen?

Vad infrastrukturen beträffar kan det nämnas att Trafikverket numera inte lämnar dispens för transporter på bil genom hela landet. Närmaste lämpliga hamn ska användas.

Det är viktigt att de flygplatser som har MSA-ytor som berörs av förslaget ges tillfälle till yttrande i samrådsskedet.

De geologiska förutsättningarna för respektive område och underlag för bedömning av detta bör redovisas bättre.

Länsstyrelsen konstaterar att det finns vissa svårigheter som inte lyfts fram men som också är svåra att belysa. Det handlar om möjligheter till eldistribution och behov av reglerkraft, dvs företeelser och åtgärdsbehov som möjligen ligger utanför kommunens kunskapsområde.

YTTRANDE

3(3)

2012-02-09 Dnr 401-651-12 

Som länsstyrelsen tidigare nämnt är ärendebelastningen hög hos många berörda myndigheter. Länsstyrelsen förutsätter därför slutligen att samrådshandlingen är strukturerad, inte består av en mängd deldokument och levereras tillsammans med GIS-filer (önskvärt är projektion SWEREF99TM) över de föreslagna områdena för att underlätta länsstyrelsens och andra statliga myndigheters samrådsyttranden.

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschef Nina Loberg efter föredragning av planhandläggare Thomas Steinwall.

Nina Loberg
Thomas Steinwall

När vindkraften kom till byn..

 

Ett par länktips. Kommentarerna/länktipsen till nedanstående artikel är mycket läsvärda!

http://www.svd.se/naringsliv/nar-vindkraften-kom-till-byn_6841173.svd#article-comments

————————————————————————————-

Följande ledare (lib) i TÅ från 2001 håller än och är mycket tänkvärd!

http://allehanda.se/opinion/ledarelib/1.1631086-ingen-vindkraft-i-norrland

Ingen vindkraft i Norrland

Om vindkraften byggs ut enligt planerna och ersätter tio procent av kärnkraften blir det glesbygdsborna som står för en stor del av kostnaden. De får nämligen betala vindkraftens utnyttjade av elnäten.

Energipriserna skjuter i höjden, vilket i första hand beror på de stora producenternas ovilja att hålla nere priset genom att hålla uppe produktionen. Ifråga om elpriset kan det dock finnas en ytterligare orsak till att kostnaden ökar. Det avslöjade den förra socialdemokratiska energiministern Anders Sundström på DN Debatt i fredags. Där hävdar han också bestämt att Norrland bör undantas från utbyggnaden av vindkraft, här finns redan ett stort överskott av el.

Sent ska syndar´n vakna, kan man säga ifråga om Anders Sundströms omvändelse. Det var nämligen han som införde den lag som han nu finner ytterst orättvis. Den innebär inte endast att staten, det vill säga skattebetalarna, ger driftstöd och investeringsbidrag till vindkraften utan också att vindkraftägare slipper betala stora delar av kostnaden i elnäten när strömmen levereras till kunden. De slipper kostnaderna för drift, underhåll och förnyelse av elnätet. För den vindkraft som redan finns i Sverige uppgår den summan till minst 50 miljoner kronor om året.

De som får betala är nätbolagens alla andra kunder, hushåll och företag, konstaterar Anders Sundström.

Eftersom ingen kan tänka sig att lägga en vindkraftpark i centrala Stockholm byggs de i stället i relativt glest befolkade områden, bland annat på Gotland och enligt planerna längs Norrlandskusten och i alla fjällregioner. Nätbolagen i glesbygden får bära merkostnaderna för vindkraftverken, det vill säga de som bor i glesbygdsområdena får betala via sina nättariffer. Ellagen befriar ju vindkraftverken från de stora kostnaderna för elnäten.

Om de planer som finns idag för utbyggnad av vindkraft i kustlandet och fjälltrakterna realiseras blir kostnaderna som nätbolagen tvingas ta ut av övriga kunder helt orimliga, enligt Anders Sundström, och det är djupt orättvist. Han skriver vidare:

”I vissa kretsar anses det vara miljömedvetet att köpa el från vindkraft. Tänk er hela svenska fjällkedjan full av vindkraftsnurror som betalas av glesbygdsbor och skattebetalare och nyttjas av miljömedvetna hushåll på Lidingö eller Östermalm i Stockholm. Vill vi ha det så?”

Det vill vi naturligtvis inte, vi som skulle bli få betala. Utanför Ångermanlandskusten ska det byggas flera vindkraftparker. Har berörda, enskilda, politiker och myndigheter, funderat över det som den förra energiministern nu påpekar?

Enligt Anders Sundström skulle kunderna till nätbolag i glesbygd få betala 600-700 miljoner kronor årligen i subventioner till vindkraftägarna, ifall tio procent av kärnkraften ska ersättas av vindkraft. Det går naturligtvis inte att försvara.

Publicerad 6 augusti 2001 Uppdaterad 14 december 2009