Ny information om vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden

1200

Samebyarna Voernese och södra Vilhelmina har brutit det samexistensavtal som ingicks med Forsca vindbolag år 2013. Parterna var därför kallade till domstolsförhandlingar i Mark- och miljödomstolens tingsrätt i Östersund den 15 och 16 mars. Länsstyrelsen Härnösand och sex berörda privatpersoner var också kallade att delta.

Det blev två intensiva dagar där alla klaganden fick tillfälle att yttra sig och framställa sina yrkanden. Parterna, samebyarna och Forsca, stod långt från varandra i sak. Samebyarna visade och berättade i sina förhör hur viktig områdets vinterbetesområde var, i synnerhet när deras renbetesmarker mer och mer har inskränkts och inskränks av vindkraftsetableringar, gruvdriftsområden och ökad infrastruktur i renbetesområden. Nya egna erfarenheter och forskning på hur renarnas beteende påverkas av vindkraft gjorde att samebyarna inte längre kunde acceptera det samexistensavtal som tidigare gjorts med vindbolaget.

Området Fängsjö/Storsjöhöjden har sedan urminnes hävd ingått i samernas rätt att använda marken för bete till sina renar. Samebyarna anser att renskötseln och vindkraftsetableringen går inte att förena i det här området. All forskning de senaste åren har visat att renarna skyr vindkraftsområden och orsakar därmed stora problem för renhjordarna och samerna. Samebyarna kunde på kartor visuellt visa hur renarna undviker vindkraftsområden. Forskning med GPS på ett antal renar under fem års tid visade tydligt renarnas förändrade beteenden i vindkraftsområden. Denna forskning har bedrivits även av andra samebyar. Forskningsprojekten har bedrivits inom SLU:s regi.

Mark- och miljödomstolens dom ang. Fängsjö/Storsjöhöjden vindkraftsprojekt kommer förhoppningsvis inom några veckor.

/ AB

Mer om vindkraftsmotståndet hos samerna. http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3598

Hjälp oss med överklagan av Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt!

kungörelse

 

I gårdagens (10/12) TÅ Allehanda kunde man läsa Mark- och miljödomstolens kungörelse ang. överklaganden av Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt.

Forsca vindbolag har överklagat MPD:s dom och vill bl.a. att det ansökta antalet vkv (153 st) ska gälla (inte 113 vkv som MPD beslutade). MPD beslutade att igångsättningstiden skulle vara 7 år isf 10 år, vilket Forsca motsätter sig.

Vi övriga som överklagat beslutet har yrkat att h e l a vindkraftsprojektet ska/måste upphävas.

Viktigt att vi åter igen yrkar på att hela vindkraftsprojektet upphävs! Vi kan inte acceptera att vår livs- och boendemiljö ska förstöras av en vindkraftsindustri av denna gigantiska storlek. Oersättliga fritidsområden och naturvärden kommer att förstöras.

Hjälp oss gärna med Ditt yttrande! Senast den 7 jan. 2016. Kampen går vidare.

MPD:s beslut den 11 juni 2015 ang. Fängsjö-Storsjöhöjden finns att läsa här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3773

Ny berg- och moräntäkt planeras till Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-industri

004

En ny gigantisk berg- och moräntäkt planeras till vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker. Den förra bergtäkten http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2435 överklagades till Svea hovrätt som gav Mark- och miljödomstolen bakläxa och återförvisade ärendet till Mark-och miljödomstolen. Deras beslut i ärendet är inte klart ännu. SCA planerar dock för ytterligare en bergtäkt till vindkraftsindustrin (eller isf den tidigare ansökta täkten..?)

Möjligheter finns att redan i detta skede av planerandet ge synpunkter på täkten. Se annonssinformationen.

Nya bergtäkten Grundtjärn 001 - Kopia

 

 

 

 

Överklagan på MPD:s beslut Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt

Påminnelse!

Slutdatum för överklagan på miljöprövningsdelegationens beslut på Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt är den 16 juli. Skicka in skrivelsen till Miljöprövningsdelegationen/Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten, 87186 Härnösand. Skrivelsen ska dock ställas till Mark- och miljödomstolen i Östersund.
Ange diarienumret 551-7133-12.

Om man vill ha längre tid för kompletteringar till överklagan så kan man begära det i överklagan.

Hela beslutet från MPD finns att läsa här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3773

Brev till Naturskyddsföreningen

Ett brev som idag har skickats till Naturskyddsföreningen/Länsförbundet i Sollefteå/Ångermanland:

E.on planerar på uppdrag av vindbolaget Forsca att bygga en fem mil lång 130 kV kraftledning från Storsjöhöjden till Betåsen i Näsåker; till stora delar på privata skogsmarker. Inget beslut om denna kraftledning är taget i Energimarknadsinspektionen och inga förhandlingar har påbörjats med skogsägarna ännu.

Hela området kring Fängsjö/Storsjöhöjden är ett känt naturområde med många naturvärden. Det finns beskrivet bl.a. i Länsstyrelsens beslut av vindkraftsområdet. MPD:s beslut finns att läsa här. http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3773

Området  intill  Vigdsjön har ett mycket rikt fågelliv. Kungsörnar, gäss, andfåglar, morkullor och tjädrar har sina revir, lever och häckar i området. Det finns även ett rikt bestånd av älgar och rådjur i området. Området kring Vigdsjön är dessutom ett välkänt älgkalvningsområde.

Fotnot: Vigdsjön sänktes i slutet av 1800-talet. Där den gamla sjönivån tidigare legat är nu ett bördigt område för alla djur. Kraftledningen kommer att dras strax intill den gamla sjönivån i Vigdsjön. Av tidigare kända erfarenheter vet man att djur- och fågellivet tar skada av stora luftburna kraftledningar av den här digniteten.

Om vindkraftsprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden realiseras kommer marken att exproprieras mot markägarnas vilja.

Det Naturskyddsföreningen/Förbundet  bör kunna ha synpunkter på att det bör läggas markledningar isf luftledningar för att eliminera skogsvärden och skydda djurlivet i hela området.

Energimarknadsinspektionen tar emot synpunkter till den 3 juli. Det går att begära  tids förlängning. E-post: registrator@ei.se före den 3 juli. Ange diarienummer 2014-102382

Mer om ärendet och ev. synpunkter: http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/el/Bygga-kraftledning-och-fa-tillstand/pagaende-arenden-om-att-fa-bygga-kraftledning/pagaend-arende-och-remisser-for-tillstand-att-bygga-kraftledning/arende-2014-102382/

En karta över den planerade kraftledningsdragningen från Storsjöhöjden till Betåsen:

kraftledning 002

 

E.ON:s planer på kraftledning Storsjöhöjden-Betåsen

I TÅ:s artikel idag (24/6) om MPD:s tillstånd för 113 vkv på Fängsjö/Storsjöhöjden finns en passus som är felaktig: ”Forsca har en anslutning i området till Svenska kraftnäts stamnät, något som behövs för att den producerade elektriciteten ska kunna skickas vidare. För att det ska löna sig måste Forsca kunna leverera 300 megawatt och varje vindkraftverk producerar drygt 3 megawatt.” skriver Jörgen Sundin i TÅ.

Detta är helt fel! E.on planerar på uppdrag av Forsca att bygga en fem mil lång 130 kV kraftledning från Storsjöhöjden till Betåsen; till stora delar på privata skogsmarker. INGA beslut om denna kraftledning är taget i Energimarknadsinspektionen och INGA förhandlingar har påbörjats med skogsägarna ännu. I länken till kartan nedan kan man se var kraftledningen planeras.

För den som vill protestera eller har synpunkter på denna kraftledning går det bra att skriva till Energimarknadsinspektionen e-post: registrator@ei.se före den 3 juli. Ange diarienummer 2014-102382

Läs mer om Eons kraftledningsansökan på Energimarknadsinspektionens hemsida:

Karta med den planerade kraftledningsdragningen:

kraftledning 002

Uppdatering den 25/6. En rättelse ang. kraftledningen  är införd i dagens TÅ Allehanda. Tack! 🙂

Svea hovrätt har meddelat dom ang. bergtäkten i Omsjö/Tallnäset

Idag kom domen från Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen ang. den gigantiska bergtäkt i Tallnäset/Omsjö som SCA skog ansökt för att utvinna betong till vindkraftverken och vägar till vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2435

Bergtäkten har alltsedan ansökan lämnades in och beslutats av Länsstyrelsens MPD överklagats av olika klaganden i alla instanser. Mark- och miljödomstolen avslog alla klagandes överklaganden, men ”Svea hovrätt/Mark- och Miljööverdomstolen undanröjer Mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet till Mark. och miljödomstolen för fortsatt handläggning”. 

Vi ser det som positivt att Svea hovrätt tagit hänsyn till våra överklaganden och hoppas nu att Mark- och miljödomstolen gör en ny bedömning av de klagandes överklaganden. Gör om, gör rätt. 😉

Svea hovrätts dom:

MPD:s beslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri

Det har kommit ett beslut från Länsstyrelsens MPD ang. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri. Miljöprövningens beslut blev tyvärr ett ja till  vindkraftsindustrin, men med ett ganska kraftigt reducerat antal vindkraftverk, från ursprungliga 180 ansökta vkv till 113. Var reduceringen av vindkraftverken kommer att bli kan man utläsa av bilaga 1 nedan.

Citat från beslutet: fhfddfgd

utbredningen vkv 001

Kartbilden: Undantagsområden för vindkraftverk är de rosa och streckade partierna på kartan.

Miljöprövningsdelegationens beslut med bilagor:

MPD:s beslut Fängsjö/Storsjöhöjden: Beslut Fängsjö storsjöhöjden

Bilagor: bilagor Fängsjö Storsjöhöjden

Slutdatum för överklagan på miljöprövningsdelegationens beslut på Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt är den 16 juli. Skicka in skrivelsen till Miljöprövningsdelegationen/Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten, 87186 Härnösand. Skrivelsen ska dock ställas till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Ange diarienumret 551-7133-12.

Om man vill ha längre tid för kompletteringar till överklagan så kan man begära det i överklagan.

Uppdatering: Sent omsider.. även i TÅ Allehanda: http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/klart-for-113-kraftverk

Sundin skriver i TÅ:s artikel: ”Forsca har en anslutning i området till Svenska kraftnäts stamnät, något som behövs för att den producerade elektriciteten ska kunna skickas vidare. För att det ska löna sig måste Forsca kunna leverera 300 megawatt och varje vindkraftverk producerar drygt 3 megawatt.”

Detta är fel! Eon planerar på uppdrag av Forsca vindbolag en fem mil lång 130 kV kraftledning från Storsjöhöjden till Betåsen; som till stora delar planeras på privata skogsmarker. INGA beslut om denna kraftledning är taget i Energimarknadsinspektionen och inga förhandlingar är gjorda med skogsägare ännu!
  / A. Berglund

Uppdatering den 25/6. En rättelse ang. kraftledningen  är införd i dagens TÅ Allehanda. Tack! 🙂

Kommunens beslut beviljades inte prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen.

 

FNGSJP~1
Klicka på bilden! Montagebild av vindkraftverken sett från Grundtjärn.

Vår, boende och fritidsboendes överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen ang. Sollefteå kommuns beslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri i Näsåker beviljades inte prövning. Här är vår överklagan:  Överklagan Högsta Förvaltningsrätten utan namn

I dagens TÅ Allehanda finns en artikel om detta som tyvärr innehåller en del felaktigheter.

http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/beslutet-var-lagligt

Rättelser till TÅ Allehandas artikel:

– Initialt planerades för 210 vindkraftverk á 210 meter höga.
– Öviks kommun samtyckte INTE till att vindkraftverk byggdes på den mark som låg inom Öviks kommun.
– På grund av att Öviks kommun sa nej och att ett nytt fiskgjusbo hittades i det planerade vk-området har antalet vindkraftverk minskats ner till ca 150 vkv i Forscas ansökan.

——————————————————

Konsekvenserna för alla boende och fritidsboende i området om vindkraftsprojektet realiseras kommer innebära att boende ger upp och flyttar. Detta vk-projekt är en ofantlig industri med flera biverksamheter i området bl.a en gigantisk bergtäkt, kraftledningsgator, 11 mil nya vägar i området mm. Livsmiljön förstörs. Husen blir osäljbara. Det största fritidsområdet i Sollefteå kommun är förstört för all framtid. Rennäringen försvinner. Tystnaden likaså.
Sollefteå kommun har sagt ja till en gigantisk naturförstörelse i ett av de vackraste och mest besökta fritidsområdena i kommunen.