Aktuell information om vindkraften i Västra.

Vår unika skogsnatur är på väg att offras för vindkraftsindustrin. All vindenergi som produceras i Norrland kommer att exporteras till södra Sverige och till det tyska  elnätet för att möjligvis minska kolberoendet. En klimatöverenskommelse har gjorts om detta i EU.

Stamnäten måste via breda kraftledningsgator byggas ut i skogarna för miljarder. Det är skog som offras och exproprieras på markägarnas bekostnad. Norrland blir åter igen en koloni för export av energi till priset av en gigantisk naturförstörelse med stora konsekvenser för människor, djur och natur.

Näsåker med omnejd  kommer att bli säte för de flesta vindkraftsprojekt i Sollefteå kommun om alla projekt beviljas. Kommunen har tyvärr bidragit till den kommande naturförstörelsen genom att säga ja till alla ansökta vindkraftsindustrier.

Sollefteå kommun är idag med alla beviljade vindkraftprojekt den största vindkraftskommunen i landet. Trots det fortsätter kommunen och det nya kommunalrådet att positivt satsa på ännu mera vindkraft! Det är sorgligt. Mycket sorgligt. Tyvärr har lokalmedia valt att gå kommunens ärenden i stället för att kritiskt granska vindkraftens konsekvenser. Myndigheter och domstolar bryter mot miljölagarna vilket är ett ännu större problem.

Vi är en arbetsgrupp som, tillsammans med många övriga motståndare i Västra, arbetat mot denna naturförstörelse i kommunen under mer än sex års tid. Snart har vi nått vägs ände när det gäller att försöka stoppa de redan beviljade projekten. Tyvärr ser det mörkt ut för de tillståndsgivna projekten i vår kommun, men förhoppningsvis kan marknaden försämras så några projekt inte blir av. Hoppet finns kvar!

Fakta om den aktuella vindkraftssituationen i Näsåker med omnejd. Förklaringar till förkortningarna står längst ner.

I nuläget har fyra av fem planerade och av kommunen beviljade vindkraftsprojekt i Näsåkersområdet nått vägs ände i överklagningsprocesserna. Processerna avslutades i Mark och Miljödomstolen där domarna fick laga kraft eftersom de inte beviljades prövningsrätt i MMÖD, Svea hovrätt. De fyra färdigprocessade vindkraftsprojekten är Ranasjön, Vaberget, Flakaberget och Salsjön. Det beviljade slutliga antalet för dessa projekt är omkring 100 vindkraftverk.

Ranasjöberget 40 vindkraftverk, Salsjön 25 vindkraftverk och Flakaberget 6 vindkraftverk har samma projektör; Hans Erik Flodin. Flodin söker nu investerare till projekten.  Enligt TÅ Allehanda, så kan byggnationerna komma igång om 1,5 till 2 år och byggtiden är beräknat till mellan 2 och 3 år.

Vabergets vindkraftsprojekt. Totalt 22 vindkraftverk är beslutade i MMD. Exploatörer på Vaberget är wpd Onshore Vaberget AB och Eolus Vind AB. Ranasjöberget och Vaberget har överklagats till Högsta domstolen, men båda avslogs utan motivering av domstolarna.

Det största projektet är Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsprojekt som planeras på det största natur- och fritidsområdet i kommunen. Exploatör för projektet är Forsca (SCA och norska rederiet Fred Olsen). De första planerna (2011) för projektet var att det skulle bli 210 verk (och 210 meter höga) Men Öviks kommun sa nej till de flesta verk på sin markdel av projektet, medan Sollefteå kn sa ja till hela projektet. Länsstyrelsen reducerade antalet till 152 vkv. Beslutet överklagades till MMD. Samtidigt bröt samebyarna avtalet med Forsca vilket innebar att MMD, efter förhandlingar mellan Forsca, samebyarna och övriga klaganden, reducerade ytterligare antalet verk till 98 på Fängsjö-området. Storsjöhöjden undantogs i domen från MMD till Backsjöns glädje. Tillståndet för projektet i MMD:s dom varar i 35 år och byggnadstiden till 7 år.

Ärendet gick vidare till MMÖD där prövningsrätt beviljades i okt. 2016, vilket är ganska ovanligt i vindkraftssammanhang. De som överklagade till MMÖD var förutom Forsca bl.a. Naturvårdsverket, ÅOF, Naturskyddsförbundet och berörda fastighetsägare i området. Ärendet har dragit ut på tiden. Det kan möjligen vara en positiv signal till alla klaganden, men det återstår att se.

I november 2016 skickades ett medborgarförslag till Sollefteå kommunfullmäktige ang. vk-projektet Fängsjö/Storsjöhöjden. Kommunfullmäktiges bifall till projektet förutsatte samebyarnas samexistensavtal med vindbolaget. Samebyarna bröt senare samexistensavtalet med vindbolaget. Något nytt samexistensavtal har, så vitt vi vet, inte gjorts med bolaget. Förutsättningen för Kf:s beslut i ärendet har därmed brutits, och vi anser därför att beslutet bör rivas upp i Kf. Men medborgarförslaget har fortfarande efter 1½ år inte tagits upp till beredning i kommunen..

Förklaring till förkortningarna: MMD = Mark och miljödomstolen. MMÖD = Mark och miljööverdomstolen, Svea hovrätt. Vkv = vindkraftverk. Kf = kommunfullmäktige.

Det här är en schematisk karta (Obs! kartan är inte helt aktuell vad gäller antalet vkv) över planerade vindkraftsprojekt i Västra (Näsåker, Forsnäs och Resele). Det är ca 200 vkv som planeras f.n. i Västra. Fyra av projekten (ca 100 vkv sammanlagt) på södra sidan av Fjällsjöälven och Ångermanälven är klara i överklagningsprocessen och väntar på igångsättning. Vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden (ca 100 vkv) väntar på slutgiltigt beslut i MMÖD.

/ Anita Berglund

MMÖD avslog prövningsrätt för Vabergets vindkraftsprojekt.

Information ang. Vabergets vindkraftsprojekt.

MMD:s dom att 29 vkv får byggas på Vaberget står fast. Ingen prövningsrätt beviljades i MMÖD.

Så här skriver Per Fahlén, ombud för Vabergets klaganden:
”MMD beslutade, utan stöd i lagen, att vi inte fick gå vidare till MMÖD. Sedan överklagade vi beslutet om att inte få överklaga (sic!). Efter ett tag damp plötslig ner en bunt papper från Svea Hovrätt och då hade MMD överfört ärendet dit utan att vi var informerade. Det som nu hänt är att Svea Hovrätt, utan motivering, bestämt att vi inte får gå vidare till MMÖD.”

 89 berörda personer har överklagat utan gehör. Ett stort naturområde drabbas av naturförstörelse och många boenden och fritidsboenden får sin boendemiljö förstörd.

Det är så sorgligt och beklagligt…

Vindkraftsmöte i Resele om Vaberget

11096641_10152795451177616_8716894485196411929_n

Ett ”informationsmöte” har hållits i Resele den 21/4  ang. vindkraftsetableringen i Vaberget. Fem av sju programpunkter framfördes av vindkraftsförespråkare  varav två av dem var vindkraftsetablerarna på Vaberget. Från kommunen medverkade kommunordf. Elisabet Lassen.  En vindkraftsvänlig moderator fullbordade arrangemanget.

Åke Wikström, Gunnar Eriksson, Edward Haglund och Bengt-Göte Nolén föredrog  de allvarliga problem som finns mot all storskalig vindkraftsatsning i Norrland när det gäller ljud/buller och fågel/djurlivet.

En resumé av en närvarande på mötet:

”Det var ett välbesökt möte. Mötet hade ett pressat tidsprogram som vi lyckades följa men med konsekvensen att man inte kunde göra någon större fördjupning inom viktiga områden. Mycken tid avdelades till projektägare som fick beskriva sina företag och alla de projekt de arbetar med. Man målade upp en bild av att mycket arbete utförs av företag i området. Jag skulle vilja syna dessa siffror som är framtagna av Vindkraftcentrum i Strömsund.

Lassen menade att jobben är viktiga i en utflyttningsbygd som vår: – ”Kommunens roll är att bedöma om det är lämpligt med lokaliseringen som sådan och i övrigt så måste man uppfylla generella krav från myndigheter.”

475 verk är nu på gång i Sollefteå kommun.

Åke Wikström påpekade att Lassen redan några månader efter att Vindbruksplanen hade fastställts tecknat arrendeavtal för områden som inte fanns i planen. Planen revs upp i princip 2013. En plan måste rimligtvis peka ut områden där man kan bygga. Nu är hela kartan öppen för vindkraft.

Beträffande Vaberget så är det två företag, WPD och Eolus Vind, som vill bygga. Båda företagen är inne branschen. Eolus Vind med 470 verk, finns bara i Sverige men WPD är en internationell spelare som återfinns i många länder med 1700 verk. Man kan väl se dessa företag som exploatörer av vår miljö och nyttjare av subventioner. Snabba cash! SCA samt lokala markägare väntar nu på storkovan från alla arrenden. Byapeng på 0,2% utlovades. Edward Haglund och Bengt-Göte Nolén gjorde uppskattade inlägg om hotet mot fågel- och djurliv. De har goda insikter i ämnet.

Gunnar Ericsson redogjorde på ett utmärkt sätt för bullerproblemen och pekade tydligt på att regelverket är baserat på fel förutsättningar.

Åke Wikström berättade om erfarenheterna av ljudproblem från olika platser. Han berättade om SSVAB:s problem i Mörttjärnberget och Björkhöjden med lågfrekvent ljud, och kommunstyrelsens beslut i Bräcke att inte tillstyrka en utbyggnad av parken innan man löst problemen med ljud med bybornas godkännande. Åke Wikström berättade vidare om omprövningen av Karlsholm i Skåne. Inledningsvis visade Åke videon från Näsåker med Simon Rudin och Arne Hellsten samt avslutningsvis två videosnuttar med Lotta Grönings inlägg från Miljöbalksdagarna I Stockholm i vår.

Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum föredrog avslutningsvis en studie som visade alla de årsarbeten som vindkraften för med sig under byggande och drift. Erfarenheterna från vattenkraften är emellertid att dessa arbeten försvinner genom automatisering bland annat.

Den avslutande diskussionen handlade mycket om det är vettigt att bygga vindkraft i Norrland och att reglera elnätet med vattenkraft. Åke Wikström framhöll att man bryter konsekvent mot Miljöbalken genom att man inte tillämpar den kunskap som finns. Då menade man från projektsidan att det finns övergripande samhällsintressen. Åke menade då att då måste man ändå beskriva vad som kommer att hända när verken är i drift. Det underlåter man.

Vi hade under kvällen dock konstaterat att det saknas en massa kunskaper om hur vindkraften påverkar miljön för människor och djur.
Vi hoppas att kvällen ändå gav upphov till eftertanke bland alla lokala
förespråkare av vindkraft.”

Tack!

TÅ Allehanda skriver så här om mötet:

http://www.allehanda.se/angermanland/…/mote-med-manga-fragor